Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Raksts Bērna pieteikšana un uzņemšana 1. klasē

Bērna pieteikšana un uzņemšana 1. klasē

2017. gada 23. februārī Tukuma novada Dome apstiprināja papildinājumus un grozījumus 2017. gada 26. janvāra noteikumos ‘’Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē’’ (turpmāk  – noteikumi).

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs iesniedzami un reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu izglītības iestādes 1. klasē un kārtību, kādā bērni tiek uzņemti izglītības iestādes 1. klasē.

Bērnu pieteikšana Tukuma novada izglītības iestādēs turpmāk notiks katru gadu laikā no 10. marta plkst. 8:00 līdz 10. aprīļa plkst. 17:00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.

Ja izglītības iestādē, kurā vecāks vēlas pieteikt bērnu, jau mācās bērna brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem, tad pieteikt bērnu izglītības iestādē var no 1. marta, jo saskaņā ar noteikumu 14. punktu šiem bērniem ir priekšroka uzņemšanai 1. klasē.

Lai bērnu pieteiktu izglītības iestādē, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2017. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā izglītības iestādē rindas kārtībā, pirms iesnieguma aizpildīšanas uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz izglītības iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi (pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”), kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu ne agrāk kā 10. martā plkst. 8.00 un kam pievienotas vecāka personu apliecinoša dokumenta un bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras kopijas.

Saņemtie iesniegumi tiks reģistrēti saņemšanas secībā izglītības iestādes 1.klases pretendentu vecāku iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Ja vienlaicīgi izglītības iestādē no dažādām personām tiek saņemti gan iesniegumi klātienē, gan elektroniski parakstīti, tie tiek reģistrēti pamīšus, kā pirmo reģistrējot klātienē iesniegto iesniegumu.

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas tiks iesūtīti pirms 2017. gada 10. marta  plkst. 8:00, netiks reģistrēti.

Vecāki drīkst izvēlēties tikai vienu no bērna pieteikšanas veidiem izglītības iestādē – elektroniski vai klātienē. Ja iesniegums ir saņemts gan klātienē, gan elektroniski, izglītības iestāde ņem vērā to iesniegumu, kurš saņemts pirmais. Vēlāk iesniegtais iesniegums tiek anulēts.

Gadījumā, ja vecāks neuzrāda kādu no noteikumos noteiktajiem vecāka vai bērna personu un bērna aprūpes tiesību apliecinošiem dokumentiem, izglītības iestāde iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē nereģistrē.

Ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtajam iesniegumam nav pievienoti noteikumos noteiktie vecāka vai bērna personu un bērna aprūpes tiesību apliecinoši dokumenti vai iesniegums ir aizpildīts kļūdaini, izglītības iestāde, izmantojot vecāku iesniegumā norādīto kontaktinformāciju, aicina iesniedzēju precizēt iesniegumu un/vai iesniegt nepieciešamos dokumentus. Iesniegums netiek reģistrēts līdz brīdim, kad tiek novērstas iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos konstatētās nepilnības.

 

Noteikumi ar grozījumiem pieejami Tukuma novada Domes interneta vietnē www.tukums.lv sadaļā “Noteikumi” un Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu sadaļā “Normatīvie dokumenti”, savukārt iesnieguma veidlapu iespējams lejupielādēt no Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnes www.tip.edu sadaļas ‘’Iesniegumi’’.   

 

Informācija par elektronisko parakstu un laika zīmogu

Kas jāzina lietojot virtuālo e-parakstu

 

Foto no interneta resursiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Agnese Matvejeva

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

izglītības darba vecākā speciāliste

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!