Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Raksts LR normatīvie akti

LR normatīvie akti

Likumi

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Profesionālās izglītības likums

Jaunatnes likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Darba likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Dokumentu juridiskā spēka likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Fizisko personu datu aizsardzības likums (spēkā no 05.07.2018.)

Publisko iepirkumu likums (spēkā no 01.03.2017.)

 

Ministru kabineta noteikumi

20.12.2016. MK noteikumi Nr.831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"

 

13.12.2016. MK noteikumi Nr.775 "Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

 

06.09.2016. MK noteikumi Nr. 594 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"

 

15.07.2016. MK noteikumi Nr. 480  “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”

 

15.07.2016. MK noteikumi Nr. 477  “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

 

15.07.2016. MK noteikumi Nr. 447  “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

 

15.07.2016. MK noteikumi Nr. 445  “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

 

03.05.2016. MK noteikumi Nr. 269 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā”

 

19.01.2016. MK noteikumi Nr.41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

 

15.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 729 “Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”

 

08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

 

13.10.2015. MK noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

 

29.09.2015.MK noteikumi Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”

 

14.07.2015.MK noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”

 

28.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.662  „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

 

19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.496  „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”

 

12.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”

 

17.06.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”

 

01.04.2014. MK noteikumi Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

 

17.12.2013. MK noteikumi Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”

 

17.09.2013. MK noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

 

17.09.2013. MK noteikumi Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”

 

20.08.2013. MK noteikumi Nr.594 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā”

 

16.07.2013. MK noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”

 

21.05.2013. MK noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

 

16.10.2012. MK noteikumi Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"

 

16.10.2012. MK noteikumi Nr.710 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"

 

09.10.2012. MK noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

 

05.06.2012. MK noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

 

31.07.2012. MK noteikumi Nr.533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"

 

13.03.2012. MK noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"

 

28.02.2012. MK noteikumi Nr.142 "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība"

 

27.12.2011. MK noteikumi Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"

 

27.12.2011. MK noteikumi Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas"

 

27.12.2011. MK noteikumi Nr.1002 "Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus"

 

10.05.2011. MK noteikumi Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"

 

01.02.2011. MK noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"

 

28.12.2010. MK noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"

 

17.08.2010. MK noteikumi Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība"

 

03.08.2010. MK noteikumi Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu"

 

03.08.2010. MK noteikumi Nr.713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu"

 

06.04.2010. MK noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

 

23.03.2010. MK noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

 

24.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"

 

04.08.2009. MK noteikumi Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība"

 

14.07.2009. MK noteikumi Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

 

06.11.2006. MK noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

 

20.06.2006. MK noteikumi Nr.492 "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

 

04.04.2006. MK noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"

 

18.10.2005. MK noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

 

11.03.2003. MK noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

 

27.12.2002. MK noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm"

 

13.09.2001. MK noteikumi Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)"

 

28.08.2001. MK noteikumi Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

 

23.08.2001. MK noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

 

20.03.2001. MK noteikumi Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji"

 

14.12.1999. MK noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei"

 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"

 

21.06.2010. MK noteikumi Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

 

21.06.2010. MK noteikumi Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu"

 

18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

 

05.01.2016. MK noteikumi Nr. 15 “Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība”

                        Skaidrojums pieejams www.lvportals.lv “Paplašināti kritēriji Goda ģimenes apliecības saņemšanai” 

 

28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

 

01.09.2009. MK noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

 

06.03.2007. MK noteikumi Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

 

06.08.2002. MK noteikumi Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku"

 

Izglītības iestāžu rīkojumi

IKVD informatīvais materiāls izglītības iestādes rīkojumu izdošanai

DMC Firewall is a Joomla Security extension!