Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par Tukuma internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas reorganizāciju

Lai nodrošinātu optimālas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas speciālās izglītības attīstību Tukuma novadā ar mērķi nodrošināt iespēju bērniem ar speciālajām vajadzībām un ģimenēm, kurās ir bērni ar speciālajām vajadzībām, saņemt daudzveidīgus rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus un lai perspektīvā izveidotu speciālās izglītības attīstības centru, Tukuma novada Domes 2018.gada 22.februāra sēdē tika pieņemts visu deputātu vienbalsīgs lēmums par Tukuma internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas reorganizāciju ar 2018.gada 23.augustu, tās apvienojot un izveidojot Tukuma novada pašvaldības padotībā esošu speciālās izglītības iestādi – Tukuma novada internātpamatskolu, kas speciālās izglītības programmas īsteno Lamiņos, Pūres pagastā, Tukuma novadā, un Raudas ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā. Šis pašvaldības deputātu lēmums ir pirmais solis no vairāku pasākumu kopuma, kuru mērķis ir veicināt speciālās izglītības attīstību Tukuma novadā, perspektīvā veidojot Tukuma novada internātpamatskolu kā reģionālo speciālās izglītības attīstības centru. 

Lēmums par abu internātpamatskolu reorganizāciju un Tukuma novada internātpamatskolas izveidošanu ir balstīts uz esošās speciālās izglītības nodrošināšanas situācijas analīzi Tukuma novadā, ņemot vērā Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas Saeimā 2014.gada 22.maijā) noteikto izglītības attīstības mērķi stiprināt tādu izglītības procesu, kas rada iespēju ikvienam izglītojamajam apgūt izglītības programmu atbilstoši viņa veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvas pārraugāma un efektīva speciālās izglītības iestāžu tīkla un finansēšanas modeļa izveidē.

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 1.panta 14.punktam, speciālās vajadzības ir nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni. Saskaņā ar 2017.gada janvārī apkopoto informāciju nevienā no abām reorganizējamajām Tukuma novada internātpamatskolām nav nodrošināta iespēja bērniem ar speciālajām vajadzībām saņemt rehabilitācijas pakalpojumus (terapiju kabineti; relaksācijas telpas; sajūtu istabas; sāls istabas, Montesori pedagoģijas kabineti utt.). Tādēļ ir nepieciešams uzsākt Tukuma novada speciālās izglītības iestāžu rīcībā esošo resursu koncentrāciju, lai iespējami tuvā nākotnē nodrošinātu iespējas bērniem ar speciālajām vajadzībām un ģimenēm, kurās ir bērni ar speciālajām vajadzībām, saņemt daudzveidīgus rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus un izveidotu speciālās izglītības attīstības centru, kas sniegtu atbalstu un konsultācijas iekļaujošās izglītības jautājumos ne tikai pārējām Tukuma novada izglītības iestādēm, bet pildītu iekļaujošās izglītības metodiskā atbalsta funkcijas arī reģionālā līmenī.

Ar Tukuma novada Domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu par abu internātpamatskolu reorganizāciju un Tukuma novada internātpamatskolas izveidošanu noteikts, ka diennakts uzturēšanās (internāta pakalpojumi) izglītojamajiem Tukuma novada internātpamatskolā no 2018.gada 3.septembra tiks nodrošināta izglītības programmu īstenošanas vietā Lamiņos, Pūres pagastā, Tukuma novadā. Nepieciešamības gadījumā no 2018.gada 3.septembra Tukuma novada pašvaldība organizēs papildus transporta reisus, lai nodrošinātu visu to tagadējās Tukuma internātpamatskolas izglītojamo, kuriem nepieciešami internāta pakalpojumi, bezmaksas nokļūšanu uz skolu Lamiņos, Pūres pagastā, mācību nedēļas nedēļas sākumā un nokļūšanu atpakaļ uz Tukumu mācību nedēļas beigās. Savukārt abu reorganizējamo internātpamatskolu īstenoto izglītības programmu mācību process turpināsies gan Lamiņos, Pūres pagastā, Tukuma novadā, gan tagadējā Tukuma internātpamatskolas ēkā Raudas ielā 6, Tukumā.

Tukuma novada Domes deputāti ar minēto lēmumu akceptēja arī detalizētu Tukuma internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas reorganizācijas plānu, kurā paredzēts 2018.gada martā un aprīlī organizēt sapulces abu internātpamatskolu izglītojamo vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem, lai iepazīstinātu ar reorganizācijas plānu un informētu par reorganizācijas procesa norisi.

Our website is protected by DMC Firewall!