Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas dalība Erasmus+ projektā

2016. gada septembrī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola uzsāka Erasmus+ KA2 projekta „Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem” vadību kā projekta koordinatore. Projekta sadarbības partneri ir no Rumānijas, Beļģijas un Horvātijas. Projekta īstenošanas periods ir 26 mēneši. Projekts balstīts uz vienlīdzību un iekļaušanu izglītībā, sinerģiju starp teoriju un praksi, radošumu, karjeras vadību, labās prakses piemēru inovāciju.

 

Kā projekta sākuma punktu izvēlējāmies to pieredzi, kas mums visiem jau ir, un vēlējāmies nonākt iekļaujošās izglītības galamērķī, kurā atšķirības nerada barjeru individuālajiem sasniegumiem un sociālajām iespējām.

 

Projekta laikā partnerskolas dalījās pieredzē ar iespējamiem sadarbības veidiem un labās prakses piemēriem, balstoties uz mūsu skolēnu spējām nevis uz trūkumiem, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību jauniešu starpā (ar un bez invaliditātes) un arī ar pieaugušajiem. Šāda sadarbība radīja iespēju gūt pozitīvu Eiropas profesionālās pilnveides pieredzi, mācoties un sadarbojoties ar citiem Eiropas skolotājiem, kā arī daloties pieredzē ar labās prakses piemēriem un meklējot risinājumus kopīgām problēmām.

 

    

 

Pirmajā projekta gadā skolotāji novērtēja iekļaujošās izglītības organizāciju visās partnerskolās, izvērtējot iespējas pārņemt labās prakses piemērus, novērtēja izmantotos mācību materiālus un līdzekļus, dalījās pieredzē, radot jaunus materiālus, aktivitātes un spēles, tādejādi  sekmējot iekļaujošās izglītības efektīvu nodrošinājumu. Materiāli tika novērtēti katrā partnerskolā un testēti skolēnu grupās Tukuma Vakara un neklātienes viduskolā 2017. gadā no 22. līdz 30. aprīlim īstermiņa skolēnu apmaiņas pasākuma laikā (kopsavilkums par šo vizīti arī šeit), vienā grupā apvienojot vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un speciālās izglītības skolēnus ar dažādām zināšanām un sasniegumiem, pārstāvot dažādas kultūras.

 

    

 

Projekta laikā tika organizētas divas īstermiņa skolēnu apmaiņas Latvijā un Horvātijā. Skolēnu apmaiņas palīdzēja izveidot Eiropas skolēnu klasi ar dažādiem iekļaujošās izglītības skolēniem vienā klasē un novērtēt izstrādāto materiālu un metožu lietderīgumu, novērtējot dažādu iekļaujošo skolēnu sasniegumus. Skolēniem tas bija darbs starptautiskā komandā un vērtīga pieredze savu angļu valodas prasmju pilnveidošanai.

 

 

Otrajā gadā tika organizētas kopējās personāla apmācības, lai uzlabotu mācību materiālu kvalitāti iekļaujošās izglītības skolēniem, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi, kooperatīvo mācīšanos, iekļaujošās prakses un karjeras vadības ieviešanu. Apmācību laikā tika paaugstinātas iekļaujošās izglītības skolotāja pamatkompetences un attieksmes. Brīvprātīgie organizēja skolēniem neformālas aktivitātes skolās. Aktivitāšu laikā tika akcentēts atbalsts skolēnam un karjeras prasmju pilnveide. 

 

 

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola ir bijusi atbildīga par projekta īstenošanas gaitu kopumā, divu aktivitāšu vadību un uzraudzību, par aktivitāšu rezultātu izplatīšanu projektā un savās partnerorganizācijās, kā arī par rekomendāciju rakstīšanu, mācību materiālu efektīvu izmantošanu un "eTwinning" vietnes uzturēšanu.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola sagatavoja un vadīja kopējo personāla apmācību mobilitāti, kura notika 2017. gada 7. - 15. oktobrī (par šo vizīti vari lasīt šeit). Skolotāji no Horvātijas, Rumānijas, Beļģijas un Latvijas iepazinās ar efektīvu mācību materiālu veidošanas nosacījumiem, dalījās pieredzē par e-materiālu lietošanu, mācījās pielietot platformas Moodle un LearningApps, dalījās pieredzē par skolēnu atbalsta sistēmu partnerskolās, IKT izmantošanu skolēnu atbalstam, pasākumiem priekšlaikus skolu pametušo skolēnu skaita samazināšanai, kā arī izstrādāja rekomendācijas efektīvu mācību materiālu veidošanai.

 

    

 

 

Savukārt kopīgās personāla mācību mobilitātes Rumānijā 2018. gada martā mērķi bija: atbalstīt skolotāju mācot dažādu zināšanu un kultūru skolēnus, pilnveidot iekļaujošās izglītības skolotāja kompetences un attieksmes, sekmēt iekļaujošas prakses skolā, radot vidi, kurā ikviens skolēns, skolotājs un vecāks ir iekļauts un novērtēts sava ieguldījuma dēļ, izstrādāt aptaujas, lai izvērtētu skolēnu intereses, mācīšanās stilus un attieksmes, kā arī strādāt ar problēmām saistītām ar karjeras vadību un profesijām atbilstošām skolas profilam.

Metodes, kas tika izmantotas abās apmācībās, bija lekcijas, nodarbības, klases vērojumi, skolas vizītes, apaļā galda diskusijas, radošās darbnīcas, materiālu izstrāde, savstarpējā sadarbība un grupu darbs.

 

 

Visās dalībvalstīs tika organizētas septiņas dažādas aktivitātes skolēniem un skolotājiem. Aktivitāšu laikā skolotāji ir izvērtējuši reālo situāciju, mācījušies no labās prakses piemēriem citās skolās, izveidojuši rekomendācijas darbam ar iekļaujošās izglītības skolēniem, izstrādājuši spēles un aktivitātes. Visi materiāli un rezultāti pieejami projekta mājas lapā http://www.nais.medskolazd.hr 

 

 

Projekts noslēgsies 2018. gada 31.oktobrī ar skolēnu īstermiņa apmaiņu Horvātijā, kurā no Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas piedalīsies četri skolēni un seši skolotāji. Skolēni izmēģinās aktivitātes un spēles, kuras veidojuši skolotāji projekta laikā, testēs karjeras atbalstam izveidotos materiālus un svinēs svētkus – Iekļaujošās izglītības dienu. Skolotāji analizēs, novērtēs un izdarīs secinājumus par izstrādātajiem materiāliem.

 

 

Galvenais projekta rezultāts ir dalībnieku nodrošinājums (skolēni un skolotāji) ar spēju saskatīt paņēmienus un metodes, kuras ir piemērotas visiem ikdienas dzīvē un darbā.

 

 

Sagatavoja:

Aiva Leitāne

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas

angļu valodas skolotāja

DMC Firewall is a Joomla Security extension!