Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada Izglītības pārvaldes saskaņotās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas

 

Skolu direktoru un izglītības psihologu seminārs (11.05.2018.)

 

Tukuma novada pašvaldības amatperonu un darbinieku atalgojumu publicēšana

Tukuma novada Domes personāla vadītājas Lienes Zērvēnas pavadvēstule par atalgojuma publicēšanu

Tukuma novada Domes 11.01.2018. rīkojuma Nr.8-d "Par Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atalgojuma publicēšanu" noraksts

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 02.02.2018. rīkojums Nr.21-d "Par Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu amatpersonu un darbinieku atalgojuma publicēšanu"

Aprēķinātais un izmaksātais atalgojums par periodu (tabula)

 

 

EDURIO platformas lietošanas mācību semināri

Dalībnieku saraksts (I grupa; 1. semin. 19.01.2018.)

Dalībnieku saraksts (II grupa; 1.semin. 14.02.2018.)

 

Skolu direktoru seminārs 19.01.2018.

Informācija par semināru (TNIP vadītāja N.Reča vēstule)

Akreditācija:

TNIP vadītāja N.Reča vēstule par akreditācijas ieteikumu ieviešanu

Vēstule IKVD

Latvijai 100 : 

Uzsaukuma vēstule         

Pasākumu tabula

 

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana

27.11.2017. rīkojums Nr.157-d "Par skolu direktoru profesionālās darbības novērtēšanu" (pdf.)

27.11.2017. rīkojums Nr.157-d "Par skolu direktoru profesionālās darbības novērtēšanu" (word.)

 

PII vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas plāns

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sapulce 26.01.2018.

Darba kārtība

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru pieredzes apmaiņas vizīte Cēsīs (14.12.2017.)

Darba kārtība

Dalībnieku sarakts

 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana

Novērtēšanas kārtība - paraugnolikums (jāiesniedz saskaņošanai IP, saskaņošanas datums - 27.11.)

 

25.11.2017. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi "Kompetenču pieejā balstīts izglītības process īstenojot speciālās izglītības programmas" B

Nodarbību grafiks

 

24.11.2017. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku sanāksmes (Tukuma PII “Lotte”) materiāli:

Pirmsskolas mācību satura programma

MJK seminārs pirmsskola un sākumskola (16.11.2017.)

 

03.11.2017. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru un direktoru vietnieku seminārs

Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē

Skolas sociālais pedagogs_I.Štekele

Psihologu likums_I.Grāvīte

 

29.09.2017.  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāju seminārs:

LIZDA prezentācija par pedagogu novērtēšanu

 

Direktoru novērtēšana

Iesniegums direktoru novērtēšanai

Palīgmateriāls izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai

Novērtēšanas tabula

Akreditācija (kopsavilkums-datumi)

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Darba kārtība

 

25.08.2017.  Tukuma, Engures un Jaunpils izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku,  pedagogu metodisko apvienību vadītāju, LIZDA arodkomiteju priekšsēdētāju 2017./2018. m.g. ieskaņas pasākums 

 

08.2017._IP_darba prezentācija

25.08.2017. semināra darba prezentācija

 

Informācija:

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadale 2017./2018.m.g. 2.pusgadam Tukuma, Engures un Jaunpils novados.

29. augustā Tukuma 2. pamatskolas zālē norisinājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētā 2018./ 2019. mācību gada ieskaņas svinīgā konference, uz kuru tika aicināti visi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogu metodisko apvienību vadītāji un LIZDA priekšsēdētāji.

Uzrunājot visus klātesošos, konferenci atklāja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!