Tukuma novada Izglītības pārvalde

Pedagogu metodisko apvienību darbības kārtība

Metodisko apvienību ieteicamās darba formas

Darba plāna veidlapa

Metodiskās apvienības pasākuma dalībnieku reģistrācijas lapa

Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa

Konultatīvās vizītes veidlapa

Metodiskās apvienības darbības atskaite

Pasākuma plānotā izdevumu tāme

Apliecinājums

 


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu metodisko apvienību vadītāju semināri 2020./2021.m.g.:

 

 


 

Lekcija Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam (21.10.2020.)

Darba kārtība

A.Miksona prezentācija "Krīzes emocionālās reakcijas un psihosomatika" (PDF)

A.Miksona prezentācija "Aizsardzības mehānismi" (PDF)

 

Vebinārs (26.10.2020) 

Prezentācija par individuālo izglītības plānu izstrādi, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.556 (PDF)

 

 


Atbalsta komanda

Speciālo izglītības programmu skolotāju un sociālo pedagogu MA

Silva Freimane, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, tālr.20191947,

e-pasts silva.freimane[at]tukums.lv 

Izglītības iestāžu logopēdu MA

Daina Medne, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 29255128,

e-pasts: daina.medne[at]tukums.lv 

Izglītības psihologu MA

Katrīne Dzene, Pūres pamatskola, tālr. 29703022,

e-pasts: katrine.dzene[at]tukums.lv  

Skolu bibliotekāru MA

Vineta Rozenberga,Tukuma 2.pamatskola,tālr.26136991, 

e-pasts: vineta.rozenberga[at]tukums.lv 

 


Dabaszinātņu mācību joma

Fizikas skolotāju MA

Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.26666174,

e-pasts: valdis.zuters[at]fizmati.lv

Ģeogrāfijas skolotāju MA

Antra Brinkmane-Brimane, Zemgales vidusskola, Smārdes pamatskola, tālr. 29275422, 

e-pasts: antra.brinkmane[at]tukums.lv 

Bioloģijas un dabaszinību skolotāju MA

Anda Upeniece, Tukuma 2.vidusskola, tālr.29646293,

e-pasts: anda.upeniece[at]tukums.lv 

Ķīmijas skolotāju MA

Nataliya Kroshkina, Tukuma 2.vidusskola, tālr.63124198, 

e-pasts: nataliya.kroshkina[at]t2v.lv


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mūzikas skolotāju MA

Dace Perševica, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 63125515, 

e-pasts: dace.persevica[at]tukums.lv 

Vizuālās mākslas skolotāju MA

Sņežana Tišlere, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 29423401, 

e-pasts: snezana.tislere[at]tukums.lv 

  Teātra mākslas skolotāju metodiskā apvienība (MA)

     Inguna Silineviča, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 29391351,

     e-pasts: inguna.silinevica[at]tukums.lv


Matemātikas mācību joma

Matemātikas MA

Diāna Zurģe, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 63124182,

e-pasts: d.zurge[at]tukumagimn.lv 


Pirmsskolas mācību joma

           Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju MA                    

                     Inga Riežniece, Džūkstes pamatskola, tālr. 26018087,

                     e-pasts: inga.riezniece[at]tukums.lv

           Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pirmsskolas skolotāju MA

                      Eva Upmane, pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte", tālr. 22420049,

                      e-pasts: eva.upmane[at]tukums.lv 


Sākumskolas mācību joma

Sākumskolas MA

Ilze Gabaliņa, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 25949729,

e-pasts: ilze.gabalina[at]tukums.lv 


Skolu administrācija

Skolu direktoru  MA

Anita Locāne, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123084,

e-pasts: anita.locane[at]t2v.lv

Direktoru vietnieku mācību darbā MA

Gita Leimane, Jaunpils vidusskola, tālr. 63162187,

e-pasts: gita.leimane[at]jaunpils.lv 

Direktoru vietnieku audzināšanas darbā/audzināšanas darba speciālistu MA

Evita Korna-Opincāne, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63124198,

e-pasts: evita.korna[at]t2v.lv


Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotāju MA

Jolanta Ventlande, Zemgales vidusskola un Tumes pamatskola, tālr. 26170685, 

e-pasts: jolanta.ventlande[at]tukums.lv  

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA

Vēsma Kaņepe, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123086,

e-pasts: vesma.kanepe[at]t2v.lv 


Tehnoloģiju mācību joma

Informātikas skolotāju MA

Uģis Bērziņš, Tukuma 2.vidusskola, tālr.63124198,

e-pasts: ugis.berzins[at]t2v.lv

Mājturības un tehnoloģiju (zēnu) skolotāju MA

Vilnis Prancāns, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123086,

e-pasts: vilnis.prancans[at]t2v.lv 

Mājturības un tehnoloģiju (meiteņu) un kulturoloģijas skolotāju MA

Una Gaile, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.63124182,

e-pasts: u.gaile[at]tukumagimn.lv


Valodu mācību joma

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA

Iveta Āboliņa, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 63124182,

e-pasts: i.abolina[at]tukumagimn.lv

Angļu valodas un vācu valodas skolotāju MA

Aiva Leitāne, Tukuma speciālās izglītības iestāde, tālr. 63193397, 

e-pasts: aiva.leitane[at]tukums.lv 

Krievu valodas skolotāju MA

Svetlana Brasnujeva, Zemgales vidusskola, tālr. 26970007, 

e-pasts: svetlana.brasnujeva[at]tukums.lv 


Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma

Sporta skolotāju MA

Ina Užule, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.63124182,

e-pasts: ina.uzule[at]tukums.lv

 


Kontaktinformācija:

Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107280; 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiāžu norises laiki 2020./2021. m.g.

 

 Decembris - Janvāris

 Oktobris - Novembris (Grozījumi 02.11.2020.)

 


Mācību priekšmetu olimpiādes

 

Angļu valoda

Bioloģija

Dabaszinātnes

Ekonomika

Filozofija

Fizika

Ģeogrāfija

Informātika

Krievu valoda (svešvaloda)

Ķīmija

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Politika un tiesības

Sociālās zinības

Vācu valoda

Vēsture

Vizuālā māksla


Sākumskola


Citas olimpiādes:

 

Datorika

Inženierzinātnes

Matemātika

Fizika

 

 


Mācību priekšmetu olimpiādes-konkursi un citi konkursi:
 
 
 

 

Normatīvie dokumenti:

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.09.2017. iekšējie noteikumi Nr.4 "Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība"

1.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu pieteikums mācību priekšmetu olimpiādei

2.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu atbildīgās personas pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

3.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu skolotāju un skolēnu pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

4.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols

5.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku apbalvošanas protokols

6.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols - pieteikums valsts posma olimpiādei

 

MA vadītājiem – nolikuma paraugs - veidlapa olimpiāžu, konkursu organizēšanai

 

 

Olimpiāžu norises laiki un konkursi 2018./2019.m.g.

 

 

 

Par sasniegumiem mācību darbā apbalvoti skolēni un pedagogi 29.05.2015.

 

Valsts olimpiāžu norises kārtības un VJIC, kā sadarbības partnera, organizēto olimpiāžu norises kārtības

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 2015./2016.m.g.

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiks  (1.pielikums)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu dalībnieku pieteikums mācību priekšmetu olimpiādei
(2. pielikums, veidlapa un paraugs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols (4. pielikums, veidlapa un paraugs) un apbalvošanas protokols (5. pielikums, veidlapa un paraugs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pieteikums valsts mācību priekšmetu olimpiādei (6.pielikums, veidlapa)

Tiešsaistes olimpiādes reģistrs skolotājiem (7. pielikums)

Tiešsaistes olimpiādes reģistrs skolēniem (8. pielikums)

Tiešsaistes olimpiādes reģistrs atbildīgām personām  (9. pielikums)

 

MA vadītājiem - paraugs - veidlapa olimpiāžu, konkursu organizēšanai 2015./2016.m.g.

 

Rīkojumi

Par mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju 2015./2016. mācību gada 2. pusgadā

Par mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju 2015./2016. mācību gada 1. pusgadā

 

Novada olimpiādes

 

Novada atklātās olimpiādes

 

Reģiona olimpiādes

 

Reģiona atklātās olimpiādes

 

Citas olimpiādes sadarbībā ar VISC

 

Citas olimpiādes sadarbībā ar asociācijām

 

Valsts olimpiādes

 

Valsts atklātās olimpiādes

 


Mācību priekšmetu konkursi

 

 

Sākumskolas pētnieciskais darbs

 

Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs

 

Olimpiāžu norises laiki 2018./2019. m.g.

Aprīlis

Marts

Februāris

Decembris - janvāris

Oktobris - novembris

 

 


Mācību priekšmetu konkursi un citi konkursi:
 
  6. un 7. klašu argumentācijas prasmju atklātais konkurss "Domā ātri, domā lēnām"
    Nolikums
 
 
9. -12. klašu skolēnu konkurss "Debašu turnīrs"
 
2. - 4. klašu skolēnu atklātais konkurss vizuālajā mākslā "Dari - radi!"
 
Starpnovadu (Saldus, Brocēnu, Tukuma) izteiksmīgās runas konkurss pamatskolēniem un vidusskolēniem krievu valodā
 

 

 

 

 
 

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo dienas skolu, vakarskolu, speciālo  internātskolu  izglītojamo skaits uz 2013.gada 27.maiju

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo dienas skolu, vakarskolu, speciālo  internātskolu titulsaraksts uz 2012.gada 3.septembri

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītojamo skaits izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas uz 2013.gada 27.maiju

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītojamo skaits izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas uz 2012.gada 3.septembri

Tukuma novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu skaits 2012./2013.m.g.

Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaits 2012./2013.m.g.

Engures novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu skaits 2012./2013.m.g.

Engures novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaits 2012./2013.m.g.

Jaunpils novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu skaits 2012./2013.m.g.

Jaunpils novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaits 2012./2013.m.g.

Tukuma,  Engures un Jaunpils novadu atbalsta personāls (psihologi, logopēdi, sociālie  un speciālie pedagogi) 2012./2013.m.g.

Tukuma un Engures novadu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sasniegumi 2011./2012.m.g.

2011./2012.m.g. 9.klašu un 12.klašu absolventu tālākizglītība (Tukuma, Engures un Jaunpils novadi)

Projektu nedēļas plānojums Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēs 2012./2013.m.g.

1.klases papildus brīvdienas Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolās 2012./2013.m.g.

 

Komisijas sēdes:

Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) sēžu grafiks 2020./2021. m.g.

 


Normatīvie dokumenti:

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 2017. gada 16. janvāra iekšējie noteikumi Nr.1 "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju"

 

Vecāku/aizbildņu IESNIEGUMS (1.pielikums)

IZGLĪTOJAMĀ PĀRBAUDES KARTE (2.pielikums)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTOJAMO (3.pielikums)

Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (4.pielikums)

 


 

Ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestāde:

Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes (Ministru kabineta noteikumi Nr.253)

Vecāku/aizbildņu IESNIEGUMS par mācībām, kuras tiek organizētas mājās (4.pielikums)

Izglītības iestādes IESNIEGUMS par mācību organizēšanu mājās (5.pielikums)

 

 

! Mācības mājās tiek organizētas skolēniem no 1.-12. klasei ar dažādiem veselības traucējumiem, kuri ilgstoši (ilgāk par mēnesi) nevar apmeklēt skolu. 

 

     Mācības organizē pēc:

Ø  vispārējās izglītības programmas (1. - 12. klase),

Ø speciālajām izglītības programmām (1.- 9. klase), pielāgojot tās katra izglītojamā  individuālajām vajadzībām.

     Mācības mājās var noteikt sekojošos gadījumos:

Ø  bērnam ir veselības problēmas, kuru dēļ nav iespējams visu dienu pavadīt skolā;

Ø  skolēni ar ilgu slimības ārstēšanu;

Ø  apmācībai nepieciešami īpaši apstākļi, kurus nevar nodrošināt skola;

Ø  bērni – invalīdi no bērnības;

Ø  citos īpašos gadījumos.

     Ilgstoši slimojošu bērnu mācību organizēšanas nepieciešamība tiek pamatota:

Ø  ar sertificētas medicīnas iestādes ģimenes ārsta  slēdzienu vai ārsta atzinumu, kuru apstiprina mācību iestāde un Pedagoģiski medicīniskā komisija.

Ø  mācības mājās organizē uz laiku, ne ilgāku par 6 mēnešiem. Ja termiņu nepieciešams pagarināt, veic atkārtotu izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi.

    Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās  nepieciešamie dokumenti:

Ø    ģimenes ārsta /ārsta atzinums;

Ø    vecāku iesniegums (4. pielikums);

Ø   izglītības iestādes iesniegums (5. pielikums).

 

 


Rīkojumi:

30.12.2019. rīkojums Nr. 148-d "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju"

 


 

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem uz pedagoģiski medicīnisko komisiju

 


Kontaktinformācija:

Daina Medne

Izglītības atbalsta centrs

Tālr. 63132700; 20016039

e-pasts: atbalstacentrs[at]tukums.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes bibliotēka ir slēgta.

Grāmatu fonds nodots Tukuma bibliotēkai.

 

Pamatojojums: Tukuma novada Domes 26.11.2015. lēmums  (prot.Nr.13, 12.§)

“Par Tukuma novada Izglītības pārvaldes bibliotēkas likvidēšanu”.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!