Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā apstiprināti 3 projekti

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos 9 projektu pieteikumus un pieņēmusi lēmumu par 3 projekta iesniegumu apstiprināšanu, atbilstoši Tukuma novada pašvaldībai piešķirtās kvotas apjomam 2021. gadā.

 

 

Atbalstītie projekti Tukuma novadā:

 

Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija” ar projektu "Ejam dabā! ".

Projektā tiks īstenots āra dzīves piedzīvojumu pasākumu cikls “4 stihijas”, katru pasākumu, t.sk. 1 pasākums būs 2 dienu pasākums ar nakšņošanu dabā, tiks veltīts kādai no stihijām – Zeme, Gaiss, Ūdens,

Uguns. Mērķis ir iesaistīt 5.-9. klases priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs ārpus formālās izglītības iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai, tā sekmējot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicinot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Pasākumos piedalīsies 40 Irlavas pamatskolas 5.-9. klases audzēkņi, no tiem PMP riska grupas unikālo dalībnieku skaits – 20.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Irlavas pamatskolu. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2022. gada 14. jūnijam.

 

Biedrība "Latvijas Mazpulki" ar projektu "Vasaras skola";

Projektā iekļautas aktivitātes, kur jaunieši iegūst komunikāciju, saskarsmes un sadarbības prasmes, informāciju, iedvesmu, un aktivitātes, kur jaunieši dalās ar prasmēm ar draugiem un paši organizē aktivitātes sev un draugiem, tādējādi attīstot iniciatīvu, uzņēmību, līderprasmes un sasniegumu motivāciju. Projektā plānota trīs dienu mācību/pieredzes ekskursija, kuras laikā reālā vidē tiek apgūtas zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Kopumā plānots iesaistīt vismaz 20 unikālos dalībniekus, no tiem vismaz 10 no PMP riska grupas.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Džūkstes pamatskolu un Zemgales vidusskolu. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2021. gada 15. septembrim.

 

Biedrība "Izaugsmes matrica" ar projektu "Pretstraumētāji".

Projekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kurās, izmantojot  neformālās un netradicionālās mācību metodes, tiks veicināta jauniešu sadarbošanās, savstarpēja uzticēšanās, spēja uzklausīt/sadzirdēt, tiks attīstīta tāda sociālā  kompetence, kā dot un dalīties, būt piederīgam, nebūt vienaldzīgam pret cilvēkiem un notikumiem, kā arī veicinās līdzdarbošanās un līdzatbildības prasmes. Projektā plānots iesaistīt 20 mērķa grupas jauniešus, no kuriem 30% (6) būs PMP riska grupa – ar zemu mācību motivāciju, jaunieši ar mācību grūtībām vai biežiem mācību kavējumiem, kā arī skolēni no daudz bērnu ģimenēm un tie, kuri dažādu iemeslu dēļ bieži kavē skolu.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Tukuma 2. vidusskolu . Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2021. gada 30. decembrim.

 

Tukuma novadā jau kārtējo gadu tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”. Arī šogad konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

 

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā “PuMPuRS” iesaistītās pašvaldības.

 

Paldies visām biedrībām par atsaucību dalībai jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā!

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Jansone-Peipiņa

Tukuma novada MJIC

Jaunatnes darbiniece

 

Our website is protected by DMC Firewall!