Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Izglītības apguve ģimenē

pilsetaViena no iespējamām izglītības ieguves formām ir izglītība ģimenē. Dažādu iemeslu dēļ arvien vairāk vecāku savu bērnu izglītošanai izvēlas tieši šādu mācību formu. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei. Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu, to nosaka Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (40.25 punkts) un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”  22.punkts.

Vienlaikus ir svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības un par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki. Skola sniedz metodisko atbalstu vecākiem un vienojas par iegūto zināšanu pārbaudi. Vecāki un izglītības iestāde ir saskaņojuši kārtību, kādā tiek konsultēti vecāki, un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus.

Izvēloties izglītību ģimenē, izglītojamā vecāks iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut bērnam iegūt izglītību ģimenē.

 

NORMATĪVIE AKTI

 

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 40.25 punkts:

 

40.25 Organizējot pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 22. punktam:

40.25 1. tajā ietverto regulējumu attiecina  arī uz 7. un 8. klases izglītojamiem;

40.25 2. nepiemēro minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”  22.punkts:

 

22. Pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt, ka pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki, ja:

22.1. vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;

22.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;

22.3. izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.

https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd