Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā apstiprināti 3 projekti

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos 9 projektu pieteikumus un pieņēmusi lēmumu par 3 projekta iesniegumu apstiprināšanu, atbilstoši Tukuma novada pašvaldībai piešķirtās kvotas apjomam 2022. gadā.

 

Atbalstītie projekti Tukuma novadā:

Biedrība "Levestes spicie” ar projektu "EsTev ".

Projekts “EsTev” radīts ar mērķi Tu vari paļauties uz mani, Es Tev palīdzēšu. Tas balstīts uz neformālām aktivitātēm ar mēŗķi izzināt, izprast, gūt iedvesmu, pilnveidot sevi, attīstīt sevi, redzēt plašāk, pievērsties aktīvam dzīves veidam un gūt priekštatu, ka cilvēks var būt ne tikai patērētājs, bet arī ražotājs. Projekts “EsTev” sniegtu lielisku iespēju, pēc attālinātajām mācībām, pēc saraustīta skolas mācību procesa, mazināt stresu, mainot vidi.  Projektā ir paredzētas 8 aktivitāšu dienas.

Mērķis ir iesaistīt 5.-9. klases priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs ārpus formālās izglītības iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai, tā sekmējot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicinot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Aktivitātēs piedalīsies 20 jaunieši, no tiem PMP riska grupas unikālo dalībnieku skaits – 10.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu, Jaunpils jauniešu domi, Jauniešu iniciatīvu centru “Jauniešu Jaunpils”. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2022. gada 31. septembrim.

 

Biedrība "Latvijas Mazpulki" ar projektu "Vasaras skola 22".

Projektā iekļautas aktivitātes, kur jaunieši iegūst komunikāciju, saskarsmes un sadarbības prasmes, informāciju, iedvesmu, un aktivitātes, kur jaunieši dalās ar prasmēm ar draugiem un paši organizē aktivitātes sev un citiem, tādējādi attīstot iniciatīvu, uzņēmību, līderprasmes un sasniegumu motivāciju. Projektā plānota trīs dienu mācību/pieredzes ekskursija, kuras laikā reālā vidē tiek apgūtas zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Kopumā plānots iesaistīt vismaz 22 unikālos dalībniekus, no tiem vismaz 14 no PMP riska grupas.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Džūkstes pamatskolu un Zemgales vidusskolu. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2022. gada 30. augustam.

 

Biedrība " Dodkepu.lv" ar projektu " Piedzīvojums ar haskiju mugursomā ".

Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus. Jauniešiem piedāvājot kamanu suņu sporta aktivitātes, darbošanās ar Sibīrijas haskijiem sniegs iespēju pašrealizēties, socializēties un iegūt pārliecību par savām spējām mācību procesā.

Projektā plānots iesaistīt 16 mērķa grupas jauniešus, no kuriem 8 būs PMP riska grupas.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Cēres pamatskolu. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2022. gada 12. decembrim.

 

Tukuma novadā jau kārtējo gadu tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”. Arī šogad konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

 

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā “PuMPuRS” iesaistītās pašvaldības.

 

Paldies visām biedrībām par atsaucību dalībai jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā!

Our website is protected by DMC Firewall!