Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Atbrīvojums no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Ministru kabinets 24.01.2023 sēdē pieņēma noteikumus par izglītojamo atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem -

 

MK Noteikumi Nr.31  "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

 

Noteikumi stājas spēkā 27.01.2023. 

 

Jaunie noteikumi nosaka:

 Izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz šādiem izglītības iestādē iesniegtiem dokumentiem: pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem; psihiatra, neirologa vai hematoonkologa (turpmāk – speciālists) vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapu Nr. 027/u), [..]; ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu ar izrakstā iekļautu informāciju par ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi, ja izglītojamais pēc attiecīgā mācību gada 1. marta vai valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā ārstniecības iestādē vai ambulatori un tādējādi neapmeklē izglītības iestādi. 

 Izglītojamo pamatizglītības pakāpē ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

 Izglītojamo vidējās izglītības pakāpē, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā piedalās starptautiskajās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas, no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu [..]

 Izglītojamo, kurš ir Latvijā akreditētas ārvalsts diplomātiskās pārstāvniecības personāla darbinieka, ārvalsts konsulārās iestādes darbinieka, cita starptautisko publisko tiesību subjekta vai tā Latvijā akreditētas pārstāvniecības darbinieka vai amatpersonas ģimenes loceklis (turpmāk – akreditēta persona), patvēruma meklētājs, bēglis vai alternatīvā statusa ieguvējs, no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā ne vēlāk kā mēnesi pirms izglītojamā pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā. Iesniegumam pievieno kādu no šādiem dokumentiem: akreditētas personas personu apliecinoša dokumenta kopiju; patvēruma meklētāja, bēgļa vai personas alternatīvo statusu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītojamais uzsācis mācības tajā pašā mācību gadā, kad izsniegts attiecīgo statusu apliecinošais dokuments.

 
  Ģimenes (vispārējās prakses) ārstu izraksti ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, kas izsniegti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.  gada 11. marta noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", ir derīgi līdz 2022./2023. mācību gada beigām.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd