Tukuma novada Izglītības pārvalde

val pas samazin 2002020.gada 24.augustā atpūtas bāzē "Valguma pasaule" notika Tukuma 2.pamatskolas Erasmus+ projekta “SMART MT” darbības rezultātu O1, O2, O3 un O4 prezentācijas pasākums matemātikas un STEAM priekšmetu skolotājiem. Matemātikas un STEAM jomas priekšmetu skolotāji no Tukuma, Engures un Kandavas novada skolām iepazinās ar O1 - mācību programmu “Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”, kura sastāv no apmācību kursa programmas un 3 moduļiem,  O2 - “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju uzlabošanai”, O3 - “ Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma veicināšanai matemātikas stundās”, un O4 - “Darbs ar daudzveidību klasē”, kas sastāv no partnervalstu pedagogu veiksmes stāstiem par pieredzi darbā ar dažādām klasēm gan video, gan rakstītu stāstu formātā. Intelektuālo rezultātu O2 un O3 ietvaros tika izveidotas mobilās aplikācijas "Matemātika" un "Eureka".

20200821 110000 samazin 200Šodien, 21.augustā, Tukuma novada Izglītības pārvaldē notiek Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) reģionālais seminārs karjeras atbalsta projekta pedagogiem, karjeras konsultantiem un koordinatoriem. Semināra mērķis ir sniegt informatīvu atbalstu projekta koordinatoriem un pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, darbību pamatojošo dokumentāciju un to iesniegšanas kārtību, kā arī iepazīstināt ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanu, organizēšanu un īstenošanu.

 

m1643 samazin 200Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus līdz 22.augustam pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2020.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

117801227 2158041260995012 2746103036608447226 n samazin 200Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā. COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde lemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu/audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus. Ieteicams izmantot kopā ar “Ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai skatīt>>> ŠEIT.  

 

 

 

 

 

 

pexels pixabay 355952 samazin 200Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu mājturības un tehnoloģiju skolotāji tiksies seminārā 25.augustā Tukuma Raiņa ģimnāzijā, lai pārrunātu aktualitātes un citus jautājumus, kas saistīti ar Dizaina un tehnoloģiju mācību jomu. Semināra darba kārtību skatīt>>> ŠEIT.

 

 

 

 

TMM vakance samazin 200Prasības pretendentam:

- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

 

20200728 mac proc modeli samazin 200Ieteikumi izglītības iestādēm mācību procesa organizēšanai izglītības ieguvei klātienes formā, tajā skaitā mācības organizējot arī attālināti, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai (-ām), lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar Covid-19. Ieteikumi izmantojami kopā ar projekta Skola2030 izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem "Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē", kā arī ievērojot "Ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Ieteikumus skatīt>>> ŠEIT.

 

Our website is protected by DMC Firewall!