Tukuma novada Izglītības pārvalde

Š.g.17.maijā Tukuma novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ķekavu. Tikšanās un diskusijas bija saturīgas un abām pusēm palīdzēja izprast kā darbojas kolēģi citā pašvaldībā.

Tika pārrunāti jautājumi par:

1.) starpinstuticionālo sadarbību;

2.) ukraiņu bēgļu atbalstu;

3.) labās prakses piemēri,dalīšanās pieredzē.

Paldies Ķekavas kolēģiem par šo jauko tikšanos!

3.jūnijā Tukumā viesosies vairāk kā 60 iestāžu deju kolektīvi no visas Latvijas -  Augšdaugavas, Bauskas, Daugavpils, Dienvidkurzemes, Gulbenes, Jūrmalas, Jelgavas, Kuldīgas, Ķekavas, Līvānu, Ogres, Olaines, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas, Ropažu, Saldus, Siguldas, Talsu, Tukuma, Valkas novadiem un pilsētām. Plānots, ka Tukuma deju taku izdejos vairāk kā 2000 dalībnieku.

 

Plkst.11.00 sāksies festivāla dalībnieku gājiens – no Šēseles ielas līdz Tukuma pilsētas parkam (Lielā iela, gar Brīvības laukumu). Pēc gājiena – festivāla atklāšana Tukuma pilsētas parkā. No plkst.12.00 – ielu koncerti Brīvības laukumā, Tukuma pilsētas parkā un laukumā pie Tukuma novada domes.

Par festivāla dalībnieku atpūtu rūpēsies izglītības iestāžu skolēnu radošās darbnīcas un skolēnu mācību uzņēmumi.

 

Festivālu, ar Tukuma novada pašvaldības un Valsts izglītības satura centra atbalstu, organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde.

Festivālu atbalsta 

2022.gada 20.maijā no plkst.15.00 līdz plkst.19.00 notiks Atvērto durvju diena.

 

Virtuāla viesošanās Tukuma mākslas skolā

 

Jauno audzēkņu uzņemšana 

 

Vairāk par Tukuma mākslas skolu

2022.gada 6.maijā tiešsaistē notika Tukuma novada interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu skates un pieredzes apmaiņas Tukuma novada 1.kārta

Skates mērķis bija veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt, apkopot un popularizēt pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Skates tēma  - “Ideju kaste”. Tēmu skolotājs varēja interpretēt no dažādiem skatu punktiem, piemēram, mācību process “caur kasti”- datoru, televizoru; “kaste”, kurā glabājas atmiņas, idejas un lietas, ar kurām dalīties; “kaste” kā scenogrāfijas uzbūve vai izstāžu zāle; “kaste” kā vieta mākslas darbam, “kaste” kā dzīves ietvars/rāmis vai cits radošs tēmas pieteikums.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos 9 projektu pieteikumus un pieņēmusi lēmumu par 3 projekta iesniegumu apstiprināšanu, atbilstoši Tukuma novada pašvaldībai piešķirtās kvotas apjomam 2022. gadā.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/nosaka-kartibu-ukrainas-beglu-bernu-izglitibas-turpinasanai-nakamaja-macibu-gada

Civiliedzīvotāju, kurš 2021./2022. mācību gadā apgūst vispārējās izglītības programmu 1.-8. klasē vai 10.-11. klasē, nākamajā klasē pārceļ, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos (kursos) mācību gada noslēgumā. Tāpat noteikts, ka ukraiņu bēgļu bērni ir tiesīgi tajā pašā klasē atkārtoti apgūt attiecīgo izglītības programmu. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi kārtībā, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas, kas [..] 2022. gada 10. maijā, apstiprināti valdībā.

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”

vadītāja/-as amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Aprīļa pēdēja nedēļā Tukuma novada izglītības iestāžu  kori iesūtīja dziesmas videokoncertam "Sadziedam kopā - 2022". Koncertā piedalās Tukuma novada izglītības iestāžu 5. - 9.klašu, 5.-12. klašu, zēnu un jauktais koris.

Liels paldies visiem dziedātājiem, koru diriģentiem, koncertmeistariem un palīgiem, kas parūpējās par jaukajiem priekšnesumiem! Paldies arī Irinai Lopesai - Himenesai par ieguldīto darbu video montāžā! 

Saite uz videokoncertu: https://failiem.lv/u/yt3tdytct

Our website is protected by DMC Firewall!