Tukuma novada Izglītības pārvalde

2022.gada 20.maijā no plkst.15.00 līdz plkst.19.00 notiks Atvērto durvju diena.

 

Virtuāla viesošanās Tukuma mākslas skolā

 

Jauno audzēkņu uzņemšana 

 

Vairāk par Tukuma mākslas skolu

2022.gada 6.maijā tiešsaistē notika Tukuma novada interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu skates un pieredzes apmaiņas Tukuma novada 1.kārta

Skates mērķis bija veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt, apkopot un popularizēt pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Skates tēma  - “Ideju kaste”. Tēmu skolotājs varēja interpretēt no dažādiem skatu punktiem, piemēram, mācību process “caur kasti”- datoru, televizoru; “kaste”, kurā glabājas atmiņas, idejas un lietas, ar kurām dalīties; “kaste” kā scenogrāfijas uzbūve vai izstāžu zāle; “kaste” kā vieta mākslas darbam, “kaste” kā dzīves ietvars/rāmis vai cits radošs tēmas pieteikums.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos 9 projektu pieteikumus un pieņēmusi lēmumu par 3 projekta iesniegumu apstiprināšanu, atbilstoši Tukuma novada pašvaldībai piešķirtās kvotas apjomam 2022. gadā.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/nosaka-kartibu-ukrainas-beglu-bernu-izglitibas-turpinasanai-nakamaja-macibu-gada

Civiliedzīvotāju, kurš 2021./2022. mācību gadā apgūst vispārējās izglītības programmu 1.-8. klasē vai 10.-11. klasē, nākamajā klasē pārceļ, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos (kursos) mācību gada noslēgumā. Tāpat noteikts, ka ukraiņu bēgļu bērni ir tiesīgi tajā pašā klasē atkārtoti apgūt attiecīgo izglītības programmu. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi kārtībā, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas, kas [..] 2022. gada 10. maijā, apstiprināti valdībā.

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”

vadītāja/-as amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Aprīļa pēdēja nedēļā Tukuma novada izglītības iestāžu  kori iesūtīja dziesmas videokoncertam "Sadziedam kopā - 2022". Koncertā piedalās Tukuma novada izglītības iestāžu 5. - 9.klašu, 5.-12. klašu, zēnu un jauktais koris.

Liels paldies visiem dziedātājiem, koru diriģentiem, koncertmeistariem un palīgiem, kas parūpējās par jaukajiem priekšnesumiem! Paldies arī Irinai Lopesai - Himenesai par ieguldīto darbu video montāžā! 

Saite uz videokoncertu: https://failiem.lv/u/yt3tdytct

 Konkursa “Otrā iespēja” mērķis ir atbilstoši ilgtspējīgai attīstībai veicināt skolēnos lietpratību vides, ekonomikas un sociālās jomās.

 Konkursā iesniegti 17 interesanti projekti, kuri atspoguļo skolēnu nepārspējamu izdomu novitāti un oriģinālus risinājumus priekšmetu un resursu vairāku reižu pielietojamībai un jaunu zināšanu un prasmju apguvi.

 Iepazīstot dalībnieku darbus varam pārliecināties, ka jaunajai paaudzei vides jautājumi ir aktuāli un tiek meklēti risinājumi ilgtermiņā praktiski pielietojamām lietām – mazināt radīto atkritumu apjomu, veicināt aprites ekonomiku un taupot resursus. Skolēni savus projektus veidojuši politiski, sociāli un ekonomiskā kontekstā.

Konkursa mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas.

Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu, speciālās izglītības iestādes un profesionālās ievirzes  skolu skolēni.

Dalībnieki, apgūstot speciālās tehniskās zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, radoši strādājot ar dažādām attēlu apstrādes un vektorgrafikas programmām, veido video vai animācijas darbus. Konkursa darbos atspoguļota skolēnu ikdiena, hobiji, aizraušanās un pat emocijas. Ja darbs sniedz emocionālu vēstījumu, tad tā ir augstākā radošuma pakāpe, pielietojot iegūtās prasmes un zināšanas, un mērķis sasniegts pilnībā.

Our website is protected by DMC Firewall!