Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Jaunumi Raksts Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada Izglītības pārvalde

2018. gada budžets


 

2018. gada 25. janvārī Tukuma novada Domes sēdē tika apstiprināts Tukuma novada pašvaldības 2018. gada budžets. Budžeta infografiku skatīt šeit!

 

 

 

Saskaņā ar budžetu pašvaldības 2018. gada ieņēmumi ir plānoti 37 821 681 euro,  kas ir par 17.06% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Tukuma novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 40 105 993 euro apmērā. Salīdzinājumā ar 2017.gadu pieaugums ir 4 342 162 euro. Tas saistīts ar to, ka izdevumos ir ieplānots aizņēmums Tukuma 3.pamatskolas stadiona un sporta zāles būvniecībai (2 432 307 euro) un plānotais finansējums ES projektu īstenošanai. Visām novada pašvaldības iestādēm plānots palielinājums atlīdzībai līdz 7%. Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās, un to sadalījums parādīts attēlā Nr.1. Kā redzams, izdevumu īpatsvars izglītībai ir 52% no kopējiem plānotajiem Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

 


 

Tukuma novada pamatbudžeta plānotie kopējie izdevumi 40 105 993 euro, izdevumu īpatsvars izglītībai 52%.

                 1.attēls Tukuma novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

 


 

 

Finansējums izglītībai 2018.gadā ir plānots 20 841 134 euro apmērā (tai skaitā maksas pakalpojumi – 310 232 euro, valsts mērķdotācijas – 7 859 567 euro).  2018. gadā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai skolās - 0,61 euro dienā vienam izglītojamajam un pirmsskolas izglītības iestādēs - 0,97 euro dienā vienam audzēknim, daudzbērnu ģimenēm, ar celiakiju slimojošajiem un bērniem ar invaliditāti paredzēta 79.5% atlaide ēdināšanai, plānots līdzfinansējums skolēnu ceļa izdevumu segšanai, lai apmeklētu izglītības iestādes. Tiek saglabāts atbalsts privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Ķipars” (uz 01.01.2018. iestādi apmeklēja 72 izglītojamie no Tukuma novada), finansiāls atbalsts 50% apmērā no pirmsskolas izglītības iestāžu vidējiem uzturēšanas izdevumiem biedrībai “Tukuma Tautskola” (uz 01.01.2018. apmeklēja 20 pirmsskolas vecuma izglītojamie) un bērnu uzraudzības pakalpojumu (auklīšu pakalpojumu) izdevumu līdzfinansējuma segšanai (197,87 euro). 2017.gada nogalē Izglītības pārvaldē  izveidots  Izglītības atbalsta centrs atbalsta sniegšanai bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem iekļaujošās izglītības jautājumos. 2018.gadā Tukuma novada Izglītības pārvalde turpinās organizēt tradicionālos pasākumus pārraudzībā esošo izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem. Lielākie no tiem – skolēnu un skolotāju apbalvošanas pasākums par sasniegumiem mācību darbā, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā un profesionālās ievirzes izglītībā, Skolotāju dienas pasākums, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, mācību priekšmetu pedagogu metodisko apvienību vadītāju, audzināšanas darba speciālistu un arodkomiteju priekšsēdētāju sanāksme, Metodiskā diena, Lekciju diena pedagogiem, Karjeras diena 8.-12.klašu skolēniem, Karjeras nedēļa un dažādi interešu izglītības pasākumi.

 

Arī 2018.gada budžetā ir paredzēts finansējums skolēnu un viņu pedagogu apbalvošanai, izmaksājot naudas balvas par izciliem sasniegumiem starptautiskajās, valsts un reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajos mācību priekšmetu konkursos, skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs un konkursos profesionālās ievirzes izglītībā. Arī 2018.gadā tiks piešķirtas Tukuma novada Domes stipendijas jauniešu studijām augstskolā.

 

Finansējuma pieaugums 2018.gadā ir saistīts ar minimālās darba algas pieaugumu līdz 430,00 euro, ar papildus divu darba stundu apmaksu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem uz 1 pirmsskolas grupu, kā arī ar Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, kas īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas, uzturēšanas izdevumu finansēšanu 100% apmērā. Izglītības iestādēm uz katru audzēkni tiek plānoti līdzekļi 15 euro apmērā mācību materiālu iegādei un 15 euro apmērā transporta pakalpojumiem mācību procesa nodrošināšanai. Ir paredzēts līdzfinansējums bērnu vasaras nometnēm un sešu izglītības iestāžu jubileju pasākumiem. 2018. gadā ir plānots pabeigt sporta zāles un stadiona būvniecību pie Tukuma 3.pamatskolas par aizņēmuma un valsts budžeta dotācijas finanšu līdzekļiem un uzsākt Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” renovāciju un siltumefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanu. Bez tam 2018.gadā turpināsies sagatavošanās Tukuma 2.vidusskolas rekonstrukcijas uzsākšanai. 2018.gadā turpināsies arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” energoefektivitātes un remontdarbu tehniskā projekta izstrāde. Šo pirmsskolas izglītības iestādi paredzēts remontēt 2019.gadā.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd