Tukuma novada Izglītības pārvalde

20200821 110000 samazin 200Šodien, 21.augustā, Tukuma novada Izglītības pārvaldē notiek Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) reģionālais seminārs karjeras atbalsta projekta pedagogiem, karjeras konsultantiem un koordinatoriem. Semināra mērķis ir sniegt informatīvu atbalstu projekta koordinatoriem un pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, darbību pamatojošo dokumentāciju un to iesniegšanas kārtību, kā arī iepazīstināt ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanu, organizēšanu un īstenošanu.

 

m1643 samazin 200Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus līdz 22.augustam pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2020.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

117801227 2158041260995012 2746103036608447226 n samazin 200Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā. COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde lemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu/audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus. Ieteicams izmantot kopā ar “Ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai skatīt>>> ŠEIT.  

 

 

 

 

 

 

pexels pixabay 355952 samazin 200Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu mājturības un tehnoloģiju skolotāji tiksies seminārā 25.augustā Tukuma Raiņa ģimnāzijā, lai pārrunātu aktualitātes un citus jautājumus, kas saistīti ar Dizaina un tehnoloģiju mācību jomu. Semināra darba kārtību skatīt>>> ŠEIT.

 

 

 

 

TMM vakance samazin 200Prasības pretendentam:

- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

 

20200728 mac proc modeli samazin 200Ieteikumi izglītības iestādēm mācību procesa organizēšanai izglītības ieguvei klātienes formā, tajā skaitā mācības organizējot arī attālināti, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai (-ām), lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar Covid-19. Ieteikumi izmantojami kopā ar projekta Skola2030 izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem "Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē", kā arī ievērojot "Ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Ieteikumus skatīt>>> ŠEIT.

 

S Kula saamzin 20024. jūlijā izglītības pārvaldēm tiek izsniegti 18800 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens.

 

Attalinatai kartai pieteicies 11181 iedzivotajs samazin 200Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" attālināto mācību kārtā pieteicies 11 181 iedzīvotājs, un uzņemšanas noteikumiem atbilstīgi ir 10 780 pieaugušie. Daudzi interesenti pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā, līdz ar to kopā saņemti 16 967 mācību pieteikumi, bet apstiprināti 16 369. Pēc dalībnieku pārbaudes noraidīti 598 pieteikumi jeb 401 persona, kas vecuma neatbilstības vai nodarbinātības statusa dēļ nav kvalificējusies mācībām.

 

Our website is protected by DMC Firewall!