Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Bērnu tiesību aizsardzība

Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

Izņēmumi ir tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.

Tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras.

 Visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses. Šīs personas ievēro bērna labākās intereses visās darbībās, kas tieši vai netieši skar vai var skart bērnu.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 6.pants

Bērnu pienākumi un tiesības

Vecāku pienākumi un tiesības

 

 Bērnu atbildība

 

Saskaņā ar likumu pie administratīvās atbildības var saukt bērnu (turpmāk arī — nepilngadīgo), kurš administratīvo pārkāpumu izdarījis pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas, bet pie kriminālatbildības — nepilngadīgo, kurš noziedzīgu nodarījumu izdarījis pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 57.pants 

 Pie kriminālatbildības sauc fizisko personu, kura līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi 14 gadu vecumu. Mazgadīgais, tas ir, persona, kura nav sasniegusi 14 gadus, pie kriminālatbildības netiek saukta.

Krimināllikums 11.pants 

 Bērni likumpārkāpumus iespējami izdara arī agrāk par 14 gadu vecumu un ir Likums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu  piemērošanu bērniem, kas nosaka kārtību kādā bērniem no 11. gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai var piemērot audzinoša rakstura piespiedu  līdzekļus, atkarībā no izdarītā pārkāpuma. Tie var būt:

-brīdinājums;

-uzlikt ar pienākumu atvainoties cietušajām personām;

-nodot galvojumā vecākiem;

-uzlikt par pienākumu ar savu darbu novērst radītā kaitējuma sekas, 

-bērnam no 15 gadu vecuma, kuram ir ienākumi, var uzlikt ar pienākumu atlīdzināt

 zaudējumu,

- var noteikt uzvedības ierobežojumus,

-piespiedu darbu,

-nodot probācijas dienesta novērošanā .

 

Šos audzinoša  rakstura piespiedu līdzekļus  piemēro vai nu administratīvā komisija vai tiesa un izpilda  iesaistot sociālo dienestu un probācijas dienestu.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd