Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

 

berni 200xIzglītības atbalsta centra galvenais uzdevums ir sadarbība ar izglītības iestādēm, sniedzot atbalstu iekļaujošās izglītības ieviešanai, veicot krīzes situāciju risināšanu izglītības iestādēs, strādājot ar bērnu, klasi vai grupu, bērnu vecākiem un pedagogiem. Ja izglītības iestādē nav atbilstošu speciālistu, centra speciālisti veic izglītojamā intelektuālās un emocionālās sfēras izpēti. Balstoties uz izpētes rezultātiem, sniedz ieteikumus par atbalsta pasākumu piemērošanu mācību procesā, piedalās individuālā izglītības atbalsta plāna izstrādāšanas procesā, kā arī organizē izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem seminārus un lekcijas.

 

 


 

Speciālistu kontaktinformācija:

 

Skolotājs logopēds

Daina Medne

25442933

daina.medne[at]tukums.lv

atbalstacentrs[at]tukums.lv

Speciālais pedagogs

Liene Stepiņa

20016039

liene.stepina[at]tukums.lv

Psihologs

Katrīne Dzene

27873747

katrine.dzene[at]tukums.lv

Psihologs

Iveta Kapustina

27873747

iveta.kapustina[at]tukums.lv

Psihologs

Laila Majore

27873747

laila.majore[at]tukums.lv


 

Izglītības atbalsta centra nolikums

Izglītības iestādes PIETEIKUMS (1.pielikums)

Bērna likumiskā pārstāvja PIETEIKUMS (2.pielikums)

 


Informācija:

Tukuma novada Izglītības pārvaldē darbu uzsācis Izglītības iestāžu atbalsta centrs

    BUKLETS (PDF fails)


 

Metodiskie materiāli:

Atgādnes:

 Matemātika 1.klasei

 Matemātika 2.klasei

 Matemātika 3.klasei

 Matemātika 4.klasei

 

 Tēmas latviešu valodas atgādnēm

 Latviešu valoda 1.klasei

 Latviešu valoda 2.klasei

 Latviešu valoda 3.klasei

 Latviešu valoda 4.klasei

 

 


 

Semināri/ vebināri un lekcijas:

Lekcija Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam (21.10.2020.)

Darba kārtība

A.Miksona prezentācija "Krīzes emocionālās reakcijas un psihosomatika" (PDF)

A.Miksona prezentācija "Aizsardzības mehānismi" (PDF)

 

Vebinārs (26.10.2020)

Prezentācija par individuālo izglītības plānu izstrādi, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.556 (PDF)

 

 

 

 

 

MĒNEŠA KALENDĀRS pirmsskola:

MARTS

 

 


 Aktuālā informācija:

*IKVD Atbalsts skolvadībā https://ikvd.gov.lv/tiesibu-aizsardziba-izglitiba/atbalsts-skolvadiba/

*2021.gada 4.martā IZM pastiprinājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. 

*Par darbu pirmsskolas izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā no 2021.gada 16.marta (informācija vecākiem) 

Mācību satura apguve ģimenē 

 


 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta kursu “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē" prezentācijas:

* Kursu ievada prezentācija (R.Ozols)

* Pašvērtēšanas pamatprincipi pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 2020./2021.māc.g. (R.Ozols)

Pirmsskolas izglītības iestādes statuss. Aktuālais normatīvajos aktos. (I.J.Mihailovs)

* Dokumentu izpēte pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā. (S.Dīķe)

* Izglītības iestāžu personāla pārbaude Sodu reģistrā. (J.Veinberga)

Valsts izglītības informācijas sistēmas tarifikācijas un pārskatu jautājumi. 

* Pašvērtēšanas pamatprincipi pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 2020./2021.māc.g. (R.Ozols)

* Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana (R.Ozols)

* Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības uzraudzības būtiskākie problēmjautājumi un aktualitātes COVID19 kontekstā. (M.Platonovs)

 

 


  

tiesibu aktu hierarhija
 

Valsts un pašvaldības pirmsskolu darbību regulē - Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, Civilās aizsardzības likums, Pārtikas aprites uzraudzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, kā arī citi normatīvie akti un iestāžu iekšējās kārtības noteikumi.

 

21.11.2018. MK noteikumi Nr.716

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

28.05.2019. MK noteikumi Nr.218

 Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

18.10.2005. MK noteikumi Nr.779 Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju

25.06.20109 MK noteikumi Nr.276 Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi

17.09.2013. MK noteikumi Nr.890 Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

24.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos

30.06.2015. MK noteikumi Nr.331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves

19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi

23.03.2010. MK noteikumi Nr.277 Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs

 
Darbinieki:

20.06.2001. likums Darba likums

20.06.2001. likums Darba aizsardzības likums

10.03.2009. MK noteikumi Nr.219 Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude

05.07.2016. MK noteikumi Nr.445 Pedagogu darba samaksas noteikumi

11.09.2018. MK noteikumi Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

01.04.2014. MK noteikumi Nr.173 Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu

11.03.2021. MK noteikumi Nr.155 Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm

 

Tukuma novada Saistošie noteikumi 

25.08.2020. MK noteikumi Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

 

Citi normatīvie akti - sadaļā "Normatīvie dokumenti" 

 

 

JA IESTĀDĒ KONSTATĒTS COVID GADĪJUMS,

 

IESTĀDES VADĪTĀJAM:

 

1) jāsazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un  jāpilda  tā dotie norādījumi, jāīsteno pretepidēmijas pasākumi un rekomendācijas;

2) par saslimšanas faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Izglītības pārvaldes vadītāju vai vietnieci;

3) par noteiktajiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem un mācībām attālināti informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, nosūtot informāciju uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kopiju sūtot arī Izglītības pārvaldei Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .                  (Veidlapas forma)

 
 
 
 
 

Kontaktpersonai, atgriežoties atpakaļ iestādē, nepieciešama ārsta izziņa. To paredz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 55. punkts - Kontaktpersonai nosaka mājas karantīnu – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona: [..] 55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. 

 

__________________________________________________________________________

 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA:

 

Veselības ministrijas izstrādāts rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes                           (pilns Veselības ministrijas vēstules teksts)

IKVD ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai. Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā

Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

IKVD aktualitātes

 

Oficiālā mājas lapa COVID-19 

Drošības pasākumu kopsavilkums

Mājsēde

Distancēšanās, pašizolācija un karantīna

Kā rīkoties?

Drošas mācības

 


 

NORMATĪVIE AKTI:

 

Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 

 

Ministru kabineta 09.06.2020 noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums

 

 

 

 unnamed 600X

 

Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, Izglītības pārvalde ir iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un Tukuma novada Domes piešķirto finansējumu. Aicinām vecākus, kuru bērni ikdienā saskaras ar dažādām uzvedības grūtībām, nepalikt vieniem un pieteikties dalībai programmā, kas vērsta uz bērna sarežģītas uzvedības mazināšanu.

Programma “STOP 4-7” ir veidota bērniem vecumā no 4-7 gadiem, kuriem ir uzvedības grūtības, kā, piemēram, dusmas, viegli sakaitināms garastāvoklis (zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas u.tml.), strīdīga/izaicinoša uzvedība (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina citus, vaino citus u.tml.), agresivitāte (sit, kaujas, met/plēš mantas u.tml.).


Programmas “STOP 4-7” mērķis ir mazināt bērnu grūto uzvedību, dodot vecākiem zināšanas un praktiskas idejas, kā ikdienā pielietot pozitīvo audzināšanu, kā arī bērniem grupu nodarbībās mācot prasmes, kā veiksmīgāk tikt galā ar situācijām, kas izsauc viņos problemātisko uzvedību.

 

Programmas darbības princips:

1) 10 nodarbības bērniem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 6 stundas (kopā 10 nedēļas)

2) 10 nodarbības vecākiem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 2 stundas (kopā 10 nedēļas)

3) 4 nodarbības bērna vidē (pirmsskolas iestādē) – 1 nodarbība divās nedēļās, katra ilgst 3 stundas (kopā 10 nedēļas)

 

BĒRNIEM programmas ietvaros MĀCĪSIM:

• Sadarboties;

• Komunicēt;

• Iekļauties nodarbībās;

• Sekot norādījumiem;

• Būt draudzīgiem un laipniem;

• Risināt problēmas;

• Pazīt un regulēt emocijas;

• Vadīt stresu.

 

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM programmas ietvaros sniegsim atbalstu un zināšanas, kā:

• Vērot un izprast uzvedību;

• Veidot atbalstošu, strukturētu vidi;

• Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību;

• Nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību;

• Sniegt skaidrus norādījumus;

• Būt konsekventiem un disciplinēt;

• Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu);

• Regulēt savas emocijas.

 

Būtiski FAKTI par “STOP 4-7”:

* Programma balstās uz TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa.

* Programma ir ZINĀTNĒ UN PĒTĪJUMOS BALSTĪTA. Programmas saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem. Kopš 2016.gada programma ir adaptēta arī latviešu valodā, apmācīti vairāk kā 50 programmas STOP 4-7 treneri Latvijā.

* Programma ir ILGTERMIŅA IEGUVUMS. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas attīstības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas, deviantas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un izmaksās dārgāka.

Jau 2020. gada decembra nogalē seši Tukuma novada speciālisti – trīs Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centa speciālisti un četri speciālisti (trīs pedagogi un viens psihologs) no dažādām Tukuma novada izglītības iestādēm ir uzsākuši apmācības, lai 2021. gada pavasarī, kļūtu par “STOP 4-7” programmas treneriem un uzsāktu programmas īstenošanu Tukuma novadā.  

Vai par dalību programmā ir jāmaksā? Nē, DALĪBA ĢIMENĒM PROGRAMMĀ IR BEZ MAKSAS! Taču svarīga ir vecāku vēlme un interese iesaistīties projektā!

Kur pieteikties? Vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā un kuru bērni ikdienā saskaras ar iepriekšminētajām uzvedības grūtībām interesēties pie Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centra psiholoģes Katrīnes Dzenes, tel.29703022, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

KOPĀ UZ CEĻA ESAM STIPRĀKI!

 

Informāciju sagatavoja:
Katrīne Dzene
psiholoģe
Tukuma novada Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta centrs 

Aktualitātes

16.10.2020.

10.00 Tikšanās pašvaldības pārstāvjiem par atbalsta programmas ieviešanu Tukuma novadā.

12.00 Tikšanās ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un citu institūciju pārstāvjiem par programmas ieviešanu Tukuma novadā.

 

20.10.2020.

16.00 Atbalsta programmas darba grupas tikšanās ZOOM vidē.

 

25.01.2021.

13.30 Izglītības atbalsta centa tikšanās ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem par atbalsta programmas ieviešanu.

Prezentācija "Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem - programma "STOP 4-7"

Uzaicinājums ģimenēm dalībai atbalsta programmā

 

 

 

Kā es varu pieteikt savu bērnu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi?

Informācija par bērna pieteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē publicēta Izglītības pārvaldes mājas lapā, sadaļā Pirmsskolas rinda.

 

Kā un kad notiek jaunu bērnu uzņemšana?

Tukuma novada Dome līdz kārtējā gada 1.maijam nosaka maksimālo katrā iestādes pirmsskolas izglītības grupā uzņemamo bērnu skaitu un vecumu. Ar Tukuma novada Domes lēmumiem var iepazīties Izglītības pārvaldes mājas lapas sadaļā Pirmsskolas rinda –Tukuma novada Domes lēmumi.

Vietu piešķiršana notiek atbilstīgi Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju". Par vietu piešķiršanu lemj Izglītības pārvaldes veidota komisija, kas rindas kārtībā, atbilstoši bērnu dzimšanas gadiem un pēc iespējas ievērojot vecāku izteiktās vēlmes, rosina piešķirt vietas iestādēs, kurās ir brīvas vietas. Tikai tad, kad ir pārvaldes vadītāja parakstīts lēmums, speciālistam ir tiesības un pienākums informēt vecākus par vietu pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

1.    Vai šobrīd (ārkārtas situācijas laikā) ir iespējams reģistrēt bērnu pirmsskolas rindā attālināti un kā es to varu iesniegt?

Jā, ir iespējams bērnu reģistrēt rindā attālināti. Pieteikumu atradīsiet mājas lapā www.tip.edu.lv, sadaļā Pirmsskolas rinda -  Pieteikums bērna pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrācijai rindā (Word dokuments). Aizpildītu pieteikumu iesūtīt e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  Ja netiek saņemts apstiprinājum e-pasts, lūgums sazināties ar izglītības darba vecāko speciālisti Sintiju Vārpiņu pa tālr.29208725, lai pārliecinātos vai pieteikums ir saņemts.

 

 Kur var sekot līdzi rindas situācijai, lai saprastu cik tālu rindā ir pavirzījies mans bērns?

Reģistrējot vecāku iesniegto pieteikumu pirmsskolas rindu reģistrā, vecāks piecu darbu dienu laikā uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi saņem Izziņu “Par pieteikuma reģistrāciju bērna uzņemšanai rindā”, kur tiek norādīts Bērna identifikācijas kods un pieteikuma iesniegšanas datums. Pēc šī identifikācijas koda un pieteikuma iesniegšanas datuma ir iespējams redzēt bērna kārtas numuru Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu rindas reģistrā.

 

Ko nozīmē ārpus kārtas statuss?

Atbilstoši Tukuma novada Domes 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 9.punktā noteiktajam ārpus kārtas statuss tiek noteikts ja:

- Viens no vecākiem ir robežsargs vai profesionālā dienesta karavīrs.

- Viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti vai ģimenē ir bērns ar invaliditāti.

- Viens no vecākiem ir Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieks.

- Bērns ir no daudzbērnu ģimenes.

Viens no vecākiem ir jaunais speciālists, kurš ieguvis augstāko izglītību un uzsācis darbu Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne ātrāk kā divus gadus pirms bērna reģistrācijas rindā vai periodā, kad bērns reģistrēts rindā.

- Bērns ir palicis bez vecāku gādības.

 

Kā rindu reģistrā, kas ir Tukuma novada Izglītības mājas lapā, es varu saprast, ka bērnam ir atzīmēts ārpus kārtas statuss?

Ārpus kārtas statuss tiek apzīmēts ar burtu saīsinājumu ā.k.

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!