Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pakalpojumi Atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

Atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

Atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

Tukuma novada Domes 2019. gada 31. janvāra lēmums “Par vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs” (prot.Nr.2, 18. §.)

 

 


Tukuma novada pašvaldībā darbojas divas privātās izglītības iestādes – SIA “Bērnu dārzs Ķipars” pirmsskolas izglītības iestāde “Tukuma alternatīvā pirmskola” (turpmāk – bērnudārzs “Ķipars”), kas darbojas Rīgas ielā 20a, Tukumā, un biedrība “Tukuma Tautskola” (turpmāk – Tukuma Tautskola), kas darbojas Pils ielā 12, Tukumā.

Bērnudārzu “Ķipars” apmeklē bērni no pusotra gada vecuma līdz vecumam, kad bērnam jāuzsāk pamatizglītības iegūšana, savukārt Tukuma Tautskolu apmeklē bērni, kuri sasnieguši 5 un 6 gadu vecumu, kad jāuzsāk obligātā sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. 

 

Tukuma novada pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšanai privātai izglītības iestādei 2019.gadā ir aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta izstrādātu metodiku, ņemot vērā vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu, Tukuma novada pašvaldība 2019.gadā bērnudārzam “Ķipars” par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu darbdienās (12 stundas dienā) katram bērnam sedz izmaksas 199,93 euro mēnesī. Tukuma Tautskolai Tukuma novada pašvaldība par vienu izglītojamo 2019.gadā sedz 99,97 euro mēnesī, kas atbilst piecdesmit procentiem no kopējā pašvaldības atbalsta apmēra, jo Tukuma Tautskola pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina sešas stundas dienā.

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3.punktu /Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumīgais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, pievieno izglītības iestādē apstiprināto plānoto izdevumu tāmi. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju. Tāmē tiek norādītas arī vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajā izglītības iestādē, ņemot vērā šo noteikumu 7.1 punkta nosacījumus. Tāmi pašvaldība publisko savā tīmekļvietnē. Tāmē atsevišķi tiek norādīta valsts mērķdotācija, ko privātā izglītības iestāde saņem, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un tā netiek iekļauta attiecīgajās izmaksu pozīcijās. Privātās izglītības iestādes sagatavotajiem aprēķiniem jāsakrīt ar privātās izglītības iestādes gada pārskata datiem, kas tiek iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā./ publicē to privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes, ar kurām ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.

 

Biedrība "Tukuma Tautskola"

 

IK „Bērnu rotaļu un attīstības centrs „Lotte” dibinātā privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Lotte”

 

SIA "Bērnudārzs Ķipars" dibinātā privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Tukuma alternatīvā pirmsskola"

 

SIA "Maksima plus" privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Apelsīnu pasaka"

 

SIA “Remido” dibinātā privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Lāsīte”

 

SIA "Skola mazajiem Poga" dibinātā privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Skola mazajiem Poga”

 


Kontaktinformācija:

Ilze Neimane

Tukuma novada Izglītības pārvaldes ekonomiste

Tālrunis: 63107277; 29217086

e-pasts: ilze.neimane[at]tukums.lv

 

 

Kristīne Logina

Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste

Tālrunis: 63124463; 29388919

e-pasts: kristine.logina[at]tukums.lv
 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!