Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pedagogu profesionālā pilnveide

 (programmas nosaukums (apraksts u.c. informācija), mērķauditorija, norises laiks, organizētājiestāde)

 

Mūzikas pedagogu pieredzes stāsti un praktiskā muzicēšana skolēnu lietpratības veicināšanai

Tukuma novada un/vai citu novadu izglītības iestāžu mūzikas skolotāji

24.10.2022. – 28.10.2022., Tukuma novada Valsts ģimnāzija

 

Digitālais dizains izglītībā

Tukuma novada un/vai citu novadu vispārizglītojošo skolu pedagogi

23.08., 26.08.2022., Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

 

Mācību satura apguves plānošana starpdisciplināra mācību procesa realizēšanai

Jaunpils vidusskolas skolotāji

08.06.2022., Jaunpils vidusskola

 

Skolēni ar mācīšanās traucējumiem izglītības procesā

Jaunpils vidusskolas skolotāji

06.06.2022., Jaunpils vidusskola

 

Tēlniecisko paņēmienu pielietošana mākslas pedagoģijā

Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas skolotāji

08.08.2022. - 12.08.2022., Tukuma muzejs

 

Metodiskie paņēmieni mācību un audzināšanas procesa dažādošanai

pedagogi

14.08.2022., Kandavas Reģionālā pamatskola

 

Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana audzināšanas procesā

pedagogi

29.08.2022., Smārdes pamatskola

 

Pieredze uz kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešanā

pedagogi

31.08.2022., Pūres pamatskola

 

Vērtēšanas veidi un atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas sākumskolā

 pedagogi

22.09.2022., 20.10.2022., 24.11.2022., Pūres pamatskola

 

Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai kompetenču pieejas kontekstā

Pirmsskolas izglītības skolotāji

20.10.2022., PII “Pepija”, Mazā Smilšu iela 14, Tukums

 

Efektīvas metodes izglītojamo un pedagogu labbūtībai izglītības iestādē

Vispārējās un speciālās izglītības pedagogi, pirmsskolas izglītības pedagogi, sociālie pedagogi, logopēdi un citi pedagoģijas speciālisti

10.11.2022., tiešsaiste

 

No antīkās pasaules līdz modernismam mākslā stāstos un attēlos

Vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas pedagogi

19.10.-01.03.2022., tiešsaiste

 

Kompetencēs balstīts mācību saturs - veselības un fiziskās aktivitātes pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības skolotāji

19.10.2022.

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 9.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Tukuma novada bioloģijas un dabaszinību skolotāji

27.10.2022.

 

Teksta izpratnes veicināšanas pieejas sākumskolā

Tukuma novada sākumskolas skolotāji

1.nodarbība 14.11.2002. 15.00 – 18.00 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija;

2.nodarbība 29.11.2022. 15.00 – 18.00 Tiešsaiste

3.nodarbība 06.12.2022. 15.00 – 17.00 Tiešsaiste

 

Materiāls plastilīns divdimensiju plaknē

Tukuma novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi

17.11.2022.

 

Klasvadības stratēģijas, kas veicina labvēlīgu mācību vidi un skolēnu motivāciju aktīvai darbībai

Tukuma novada pedagogi

08.12.2022.

 

Profesionālās pilnveides sporta pedagogu pieredzes seminārs “Kustību rotaļas un spēles ceļā uz sasniedzamo rezultātu”

Tukuma novada sporta pedagogi

06.12.2022.

 

Ģeogrāfisko zināšanu un prasmju sistematizēšana jeb Ģeogrāfijas “reizrēķins”

Tukuma novada ģeogrāfijas pedagogi

23.02.2023., 02.03.2023.

 

Efektīva fizikas stunda un pētniecības prasmju attīstīšana un pamatskolas līdz augstākajam apguves līmenim

Fizikas pedagogi

14.03.2023.

 

Pozitīvas uzvedības veicināšana Pūres pamatskolā

Pūres pamatskolas pedagogi

15.03.2023.

 

Mozaīkas mākslas un dizaina principu pielietojums mūsdienu vizuālās mākslas pedagoģijā un radošuma attīstīšanā

Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas pedagogi

14.08.2023. - 18.08.2023.

 

Smilšu pārvērtības mākslā

Latvijas mākslas skolu vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogi

11.08.2023. – 13.08.2023.

 

Pirmskolas pedagogu atbalstoša uz attīstību vērsta komunikācija ar vecākiem un bērnu attīstības veicinoša disciplīna

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi

28.07.2023. 

 

Kvalitatīva mācību procesa plānošana un īstenošana sociālo zinību un vēstures stundās

Tukuma novada pedagogi

 

Ķīmijas un bioloģijas starpdisciplināro pētījumu iespējas Tukuma novadā

Tukuma novada pedagogi

21.09.2023. 

 

Tukuma novada skolu sākumskolas līderu metodiskās dienas

Tukuma novada pedagogi

Klātiene. (1.nodarbība 16.10.2023., 2.nodarbība 13.11.2023., 3.nodarbība – tiks precizēts)

Our website is protected by DMC Firewall!