Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pedagogu profesionālā pilnveide

 (programmas nosaukums (apraksts u.c. informācija), mērķauditorija, norises laiks, organizētājiestāde)

 

Mūzikas pedagogu pieredzes stāsti un praktiskā muzicēšana skolēnu lietpratības veicināšanai

Tukuma novada un/vai citu novadu izglītības iestāžu mūzikas skolotāji

24.10.2022. – 28.10.2022., Tukuma novada Valsts ģimnāzija

 

Digitālais dizains izglītībā

Tukuma novada un/vai citu novadu vispārizglītojošo skolu pedagogi

23.08., 26.08.2022., Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

 

Mācību satura apguves plānošana starpdisciplināra mācību procesa realizēšanai

Jaunpils vidusskolas skolotāji

08.06.2022., Jaunpils vidusskola

 

Skolēni ar mācīšanās traucējumiem izglītības procesā

Jaunpils vidusskolas skolotāji

06.06.2022., Jaunpils vidusskola

 

Tēlniecisko paņēmienu pielietošana mākslas pedagoģijā

Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas skolotāji

08.08.2022. - 12.08.2022., Tukuma muzejs

 

Metodiskie paņēmieni mācību un audzināšanas procesa dažādošanai

pedagogi

14.08.2022., Kandavas Reģionālā pamatskola

 

Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana audzināšanas procesā

pedagogi

29.08.2022., Smārdes pamatskola

 

Pieredze uz kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešanā

pedagogi

31.08.2022., Pūres pamatskola

 

Vērtēšanas veidi un atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas sākumskolā

 pedagogi

22.09.2022., 20.10.2022., 24.11.2022., Pūres pamatskola

 

Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai kompetenču pieejas kontekstā

Pirmsskolas izglītības skolotāji

20.10.2022., PII “Pepija”, Mazā Smilšu iela 14, Tukums

 

Efektīvas metodes izglītojamo un pedagogu labbūtībai izglītības iestādē

Vispārējās un speciālās izglītības pedagogi, pirmsskolas izglītības pedagogi, sociālie pedagogi, logopēdi un citi pedagoģijas speciālisti

10.11.2022., tiešsaiste

 

No antīkās pasaules līdz modernismam mākslā stāstos un attēlos

Vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas pedagogi

19.10.-01.03.2022., tiešsaiste

 

Kompetencēs balstīts mācību saturs - veselības un fiziskās aktivitātes pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības skolotāji

19.10.2022.

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 9.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Tukuma novada bioloģijas un dabaszinību skolotāji

27.10.2022.

 

Teksta izpratnes veicināšanas pieejas sākumskolā

Tukuma novada sākumskolas skolotāji

1.nodarbība 14.11.2002. 15.00 – 18.00 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija;

2.nodarbība 29.11.2022. 15.00 – 18.00 Tiešsaiste

3.nodarbība 06.12.2022. 15.00 – 17.00 Tiešsaiste

 

Materiāls plastilīns divdimensiju plaknē

Tukuma novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi

17.11.2022.

 

Klasvadības stratēģijas, kas veicina labvēlīgu mācību vidi un skolēnu motivāciju aktīvai darbībai

Tukuma novada pedagogi

08.12.2022.

 

Profesionālās pilnveides sporta pedagogu pieredzes seminārs “Kustību rotaļas un spēles ceļā uz sasniedzamo rezultātu”

Tukuma novada sporta pedagogi

06.12.2022.

 

Ģeogrāfisko zināšanu un prasmju sistematizēšana jeb Ģeogrāfijas “reizrēķins”

Tukuma novada ģeogrāfijas pedagogi

23.02.2023., 02.03.2023.

 

Efektīva fizikas stunda un pētniecības prasmju attīstīšana un pamatskolas līdz augstākajam apguves līmenim

Fizikas pedagogi

14.03.2023.

 

Pozitīvas uzvedības veicināšana Pūres pamatskolā

Pūres pamatskolas pedagogi

15.03.2023.

 

Mozaīkas mākslas un dizaina principu pielietojums mūsdienu vizuālās mākslas pedagoģijā un radošuma attīstīšanā

Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas pedagogi

14.08.2023. - 18.08.2023.

 

Smilšu pārvērtības mākslā

Latvijas mākslas skolu vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogi

11.08.2023. – 13.08.2023.

 

Pirmskolas pedagogu atbalstoša uz attīstību vērsta komunikācija ar vecākiem un bērnu attīstības veicinoša disciplīna

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi

28.07.2023. 

 

Kvalitatīva mācību procesa plānošana un īstenošana sociālo zinību un vēstures stundās

Tukuma novada pedagogi

 

Ķīmijas un bioloģijas starpdisciplināro pētījumu iespējas Tukuma novadā

Tukuma novada pedagogi

21.09.2023. 

 

Tukuma novada skolu sākumskolas līderu metodiskās dienas

Tukuma novada pedagogi

Klātiene. (1.nodarbība 16.10.2023., 2.nodarbība 13.11.2023., 3.nodarbība – tiks precizēts)

 

Mācību procesa organizācija iekļaujošā klasē (pirmsskolas izglītības grupā)

Pirmsskolas un vispārējās izglītības pedagogi, kuri īsteno vai plāno īstenot specialās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, kašu audzinātāji, atbalsta personāls, direktoru vietnieki izglītības jomā

03.10.2023. Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, Raudas iela 6, Tukums

 

Efektīva komunikācija un mentālā veselība skolas vidē

Tukuma novada pedagogi

2023. gada 23. oktobris, 10.00 – 16.00, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

 

“Dators – pedagoga palīgs” II modulis “Datora uzbūve un darbs ar datoru”

Tukuma novada pedagogi, bez priekšzināšanām

25.10.2023. plkst. 10.00, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā (204. kab.)

 

Dzejas un prozas darba iestudēšanas posmi un metodes

Tukuma novada pedagogi

2023.gada 28.novembrī, Tukuma 2.vidusskolā, plkst.11.00

 

Skolēnu pašvadītas mācīšanās un digitālās pratības attīstīšana matemātikas stundās pamatskolas un vidusskolas posmā

 Tukuma novada pamatskolas un vidusskolas posma matemātikas pedagogi

 08.12.2023., Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads

 

Digitālā un interaktīvā satura veidošana un izmantošana audzināšanas procesā

Profesionālās ievirzes un vispārējās izglītības iestāžu pedagogi

30.01.2024., Tukuma Mākslas skola

 

Stundu vērošana efektīva mācību procesa sekmēšanai izglītības iestādē

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, metodiķi, izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki

14.02.2024., Tukuma 2.vidusskola

 

Individualizēta un diferencēta mācību procesa organizācija iekļaujošā klasē vai pirmsskolas izglītības grupā

Pirmsskolas un vispārējās izglītības pedagogi, kuri īsteno vai plāno īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, klašu audzinātāji, atbalsta personāls, direktoru vietnieki izglītības jomā.

2023./2024.m.g. 2.semestris (tiešsaiste)

 

Efektīva fizikas stunda, pētniecības un analītisko prasmju attīstīšana

Latvijas fizikas skolotāji

2024.gada 14.marts pl.10.00

 

Lasītprasmju attīstīšanas stratēģijas un lasīšanas veicināšana ģeogrāfijas apguvē

Tukuma un Talsu novada ģeogrāfijas pedagogi

2024. augustā Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija J. Raiņa iela 27, Tukums, Tukuma novads LV-3101

 

Labjūtības veicināšana izglītības procesā vardarbības risku novēršanā un mazināšanā

Tukuma novada pedagogi, atbalsta personāls

2024. oktobrī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija J. Raiņa iela 27, Tukums, Tukuma novads LV-3101

 

Roksmēluma papīrs un tā pielietojums vizuālās mākslas pedagoģijā un radošuma attīstīšanā

Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas pedagogi

12.08.2024. – 16.08.2024., Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma novads

 

Pedagoģiskā meistarība toksisku situāciju risināšanai un sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) veicināšanai

Tukuma Mūzikas skolas pedagogi

23.08.2024.Tukuma Mūzikas skola, Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd