Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumi izglītības iestādēs

Ēdināšanas pakalpojumi Tukuma novada izglītības iestādēs tiek nodrošināti saskaņā ar Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

 

Saistošie noteikumi Nr.39 pieejami: https://www.tukums.lv/lv/media/23380/download

 

Saistošie noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, un kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība nodrošina ēdināšanas maksas atvieglojumus Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

 

Atvieglojumi tiek piešķirti:

- izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu;

- izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu;

- izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu;

- izglītojamajiem, kuri izmanto izglītības iestādes dienesta viesnīcas pakalpojumus;

daudzbērnu ģimenes bērniem;

bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri slimo ar celiakiju;

- bērniem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Katram izglītojamajam ir tiesības uz vienu atvieglojuma veidu!

 

Atvieglojumus, kuru saņemšanai nepieciešams pamatojums pieprasa izglītojamā vecāks (likumiskais pārstāvis) vai pilngadīgs izglītojamais, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam. Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības saņemt saistošajos noteikumos noteiktos atvieglojumus.

 

2022

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 31. augusta lēmumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamo ēdināšanas maksai Tukuma novada izglītības iestādēs no 2022. gada 1. septembra” (prot. Nr. 14, 15.§) 2022./2023. mācību gadā paredzēti šādi atvieglojumu apmēri:

- pirmsskolas izglītības 1,5 – 4 g. v. izglītojamo ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, pašvaldība līdzfinansē 1,17 EUR dienā vienam izglītojamajam;

- pirmsskolas obligātās izglītības vecuma (kas uzsākuši sagatavošanu pamatizglītības ieguvei) izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pašvaldība ēdināšanas izmaksas finansē 100 % apmērā;

- vispārējās izglītības iestādēs no 1. – 4. klasei valsts un pašvaldība ēdināšanas izmaksas finansē 100% apmērā;

- vispārējās izglītības iestādēs no 5. līdz 12. klasei pašvaldība ēdināšanas izmaksas līdzfinansē 50 % apmērā;

- izglītojamajiem, kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni pašvaldība piešķir atvieglojumu 81 % apmērā no ēdināšanas izmaksām;

- izglītojamajiem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss pašvaldība piešķir atvieglojumu 100 % apmērā no ēdināšanas izmaksām;

 

Kandavas Reģionālās pamatskolas izglītojamajiem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuri izmanto internāta pakalpojumu, pašvaldība piešķir atvieglojumu 100 % apmērā no ēdināšanas izmaksām.

 

 

2023

 

Tukuma novada dome 2023.gada 31.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu “Par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu izmaksām un pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamo ēdināšanai Tukuma novada izglītības iestādēs no 2023.gada 1.septembra” (prot. Nr. 13, 52. §). Izmaiņas ēdināšanas pakalpojuma maksā tiek veiktas pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju iesniegumiem un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas ziņojumu par patēriņa cenu vidējām izmaiņām 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem statistikas apakšgrupā Nr. 11.1.2. (Ēdnīcu pakalpojumi), par atskaites perioda (12 mēneši) mēnesi pieņemot jūlija mēnesi.

 

No 2023.gada 1.septembra noteiktas šādas ēdināšanas maksas (pašvaldības, valsts un vecāku līdzfinansējumi):

 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu:

 

-          pirmsskolas obligātās izglītības vecuma (kas uzsākuši sagatavošanu pamatizglītības ieguvei) izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu – pašvaldība, pēc savas iniciatīvas sedz 100% ēdināšanas maksu, vecākiem par ēdināšanu nav jāmaksā. Arī izglītojamajiem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pašvaldība sedz 100% ēdināšanas maksu un vecākiem par ēdināšanu nav jāmaksā.

 

-          pirmsskolas izglītības 1,5–4 gadus vecu izglītojamo ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, pašvaldība, tāpat kā iepriekšējā gadā, sedz 1,17 EUR dienā vienam izglītojamajam, vecāki maksā starpību.

Iestāde

Ēdināšanas summa dienā, EUR

Pašvaldības finansējums,

EUR

Vecāku līdzfinansējums, EUR

Vecāku līdzfinansējuma starpība, EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

Jaunpils vidusskola

3,00

1,17

1,83

+ 0,40

Engures PII “Spārīte”

3,97

1,17

2,80

0,00

Vānes sākumskola,

4,02

1,17

2.85

+ 1,02

Cēres pamatskola

4,02

1,17

2.85

- 0,40

Lapmežciema pamatskola

4,05

1,17

2,88

0,00

Smārdes pamatskola

4,45

1,17

3,28

0,00

Tukuma PII “Karlsons”

4,56

1,17

3,39

+ 0,56

Džūkstes pamatskola

4,58

1,17

3,41

0,00

Tukuma 3.pamatskola,  Pūres pamatskola, Slampes PII „Pienenīte”, Tukuma PII „Lotte”, Tukuma PII “Pepija”, Tukuma PII „Pasaciņa”, Tukuma PII „Vālodzīte”,   Pūres PII „Zemenīte”

4,74

1,17

3,57

+ 0,68

Irlavas pamatskola, Sēmes sākumskola, Tumes pamatskola, Tukuma PII “Taurenītis”, Kandavas pilsētas PII “Zīļuks”

5,02

1,17

3,85

+ 0,72

Zantes pamatskola

5,12

1,17

3,95

+ 0,70

Zemītes sākumskola

5,12

1,17

3,95

+ 1,15

-          pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni, pašvaldība sedz 81% no ēdināšanas izmaksām, vecāki – 19%:

Iestāde

Ēdināšanas summa dienā, EUR

Pašvaldības finansējums,

EUR

Pašvaldības līdzfinansējuma starpība, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,  EUR

Vecāku līdzfinansējums, EUR

Vecāku līdzfinansējuma starpība, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, EUR

Jaunpils vidusskola

3,00

2.43

+ 0,32

0,57

+ 0,08

Engures PII “Spārīte”

3,97

3,22

0,00

0,75

0,00

Vānes sākumskola,

4,02

3,26

+ 0,83

0,76

+ 0,19

Cēres pamatskola

4,02

3,26

-0,32

0,76

-0,08

Lapmežciema pamatskola

4,05

3,28

0,00

0,77

0,00

Smārdes pamatskola

4,45

3,60

0,00

0,85

0,00

Tukuma PII “Karlsons”

4,56

3,69

+ 0,45

0,87

+ 0,11

Džūkstes pamatskola

4,58

3,71

0,00

0,87

0,00

Tukuma 3.pamatskola,  Pūres pamatskola, Slampes PII „Pienenīte”, Tukuma PII „Lotte”, Tukuma PII “Pepija”, Tukuma PII „Pasaciņa”, Tukuma PII „Vālodzīte”,   Pūres PII „Zemenīte”

4,74

3,84

+ 0,55

0,90

+ 0,13

Irlavas pamatskola, Sēmes sākumskola, Tumes pamatskola, Tukuma PII “Taurenītis”, Kandavas pilsētas PII “Zīļuks”

5,02

4,07

+ 0,58

0,95

+ 0,14

Zantes pamatskola

5,12

4,15

+ 0,57

0,97

+ 0,13

Zemītes sākumskola

5,12

4,15

+ 0,93

0,97

+ 0,22

Kandavas Reģionālā pamatskola

5,18

4,20

+ 0,60

0,98

+ 0,14

SKOLĀS

-          1.-4.klašu izglītojamajiem ēdināšanas maksu sedz Izglītības un zinātnes ministrija, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu (atkarībā no ēdināšanas maksas iestādē, pašvaldības finansējums ir no 0,26 EUR līdz 1,32 EUR katram izglītojamajam) – vecākiem ēdināšanas maksa nav jāmaksā.

-          5.-12.klašu izglītojamajiem ēdināšanas maksu par pusdienām sedz pašvaldība un vecāki, dalot maksu vienādās daļās:

Izglītības iestāde

Izmaksas dienā vienam izglītojamajam, EUR

Pašvaldības finansējums,

EUR

Pašvaldības līdzfinansējuma starpība, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,  EUR

Vecāku līdzfinansējums, EUR

Vecāku līdzfinansējuma starpība, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, EUR

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Zemgales vidusskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola, Tukuma 3. pamatskola, Pūres pamatskola

2,53

1,27

+ 0,18

1,27

+ 0,18

Tukuma 2. vidusskola, Irlavas pamatskola, Tumes pamatskola, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandavas Reģionālajā pamatskola, Zantes pamatskola

2.63

1,32

+ 0,19

1,32

+ 0,19

Džūkstes pamatskola

2,11

1,06

0,00

1,06

0,00

Engures vidusskola

2,12

1,06

0,00

1,06

0,00

Lapmežciema pamatskola

2,28

1,14

0,00

1,14

0,00

Milzkalnes sākumskola

2,86

1,43

0,00

1,43

0,00

Jaunpils vidusskola

2,20

1,10

+ 0,10

1,10

+ 0,10

Cēres pamatskola, Vānes sākumskola, Zemītes sākumskola

2,75

1,38

+ 0,20

1,38

+ 0,20

Smārdes pamatskola

1,80

0,90

0,00

0,90

0,00

-          izglītojamajiem, kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni, pašvaldība sedz 81% no ēdināšanas izmaksām, vecāki – 19%:

Izglītības iestāde

Izmaksas dienā vienam izglītojamajam, EUR

Pašvaldības finansējums,

EUR

Pašvaldības līdzfinansējuma starpība, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,  EUR

Vecāku līdzfinansējums, EUR

Vecāku līdzfinansējuma starpība, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, EUR

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Zemgales vidusskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 3. pamatskola, Pūres pamatskola 

2,53

2,05

+ 0,29

0,48

+ 0,07

Tukuma 2. vidusskola, Tumes pamatskola, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandavas Reģionālajā pamatskola, Zantes pamatskola, Irlavas pamatskola, Sēmes sākumskola

2,63

2,13

+ 0,31

0,50

+ 0,07

Džūkstes pamatskola

2,11

1,71

0,00

0,40

0,00

Lapmežciema pamatskola

2,28

1,85

0,00

0,43

0,00

Smārdes pamatskola

1,80

1,46

0,00

0,34

0,00

Engures vidusskola

2,12

1,72

0,00

0,40

0,00

Jaunpils vidusskola

2,20

1,78

+ 0,16

0,42

+ 0,04

Milzkalnes sākumskola

2,86

2,32

+ 0,46

0,54

+0,10

Vānes sākumskola, Cēres pamatskola, Zemītes sākumskola

2,75

2,23

+ 0,32

0,52

+ 0,08

 

Skolēniem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pašvaldība sedz 100% ēdināšanas maksu un vecākiem par ēdināšanu nav jāmaksā.

 

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd