Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas sēdes:

PMK sēžu grafiks 2023./2024. mācību gadā

Tukuma novada Izglītības pārvalde, plkst.13.00

N.p.k.

Datums

Sēdes sākuma laiks

1.

26.09.2023.

13.00

2.

24.10.2023.

13.00

3.

21.11.2023.

13.00

4.

12.12.2023.

13.00

5.

23.01.2024.

13.00

6.

13.02.2024.

13.00

7.

26.03.2024.

13.00

8.

16.04.2023.

13.00

9.

30.04.2024.

13.00

10.

14.05.2024

13.00

 11.

28.05.2024. pārcelts

uz 04.06.2024.

13.00

12.

11.06.2024.

13.00

13.

18.06.2024.

13.00

14.

13.08.2024.

13.00

15.

20.08.2024.

13.00

16.

27.08.2024.

13.00

Ø                Nepieciešamības gadījumā tiek sasaukta ārkārtējā komisijas sēde.

 

Ø               Komisijas speciālisti sniedz klātienes konsultācijas tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Ø              Komisijai sagatavotos dokumentus iesniegt 1 nedēļu pirms komisijas sēdes Tukuma novada IP atbalsta centram.

Ø             

           2023. gada 10. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr.276, ar kuriem izdarīti grozījumi MK 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr.709.

1)      Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu:

 

Izglītības programmas

(pirmsskolas, pamatizglītības)

Programmas īstenošanas posms

Ø  Ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811, 21015811)

Ø  Mācīšanās traucējumiem

(01015611, 21015611),

Ø  Valodas traucējumiem

(01015511, 21015511) ,

Ø  Garīgās veselības traucējumiem (01015711, 21015711)

 

 

 

1.- 6.klasei

Ø  Ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911, 21015911)

 

1.-9. klasei

 

2)      pašvaldības komisijas no 2023. gada 1.septembra sniegs atzinumus par atbilstošāko izglītības programmu 5. klašu izglītojamiem.

No 2024. gada 1. septembra sniegs atzinumus par atbilstošāko izglītības programmu

6. klašu izglītojamiem.

3)      Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811, 21015811)  un

izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911, 21015911)

ārstu un psihologa atzinumam jābūt izdotam ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Tukuma novada PMK vadītāja Daina Medne

 

 


Normatīvie dokumenti:

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 2022. gada 3. oktobra iekšējie noteikumi Nr.9 "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju" (ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2024.)

 

Vecāku/aizbildņu IESNIEGUMS (1.pielikums)

IZGLĪTOJAMĀ PĀRBAUDES KARTE (2.pielikums)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTOJAMO (3.pielikums)

 

 


 

Ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestāde:

Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes (Ministru kabineta noteikumi Nr.253)

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 2022. gada 3. oktobra iekšējie noteikumi Nr.9 "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju"

Vecāku/aizbildņu IESNIEGUMS par mācībām, kuras tiek organizētas mājās (4.pielikums)

Izglītības iestādes IESNIEGUMS par mācību organizēšanu mājās (5.pielikums)

 

 

! Mācības mājās tiek organizētas skolēniem no 1.-12. klasei ar dažādiem veselības traucējumiem, kuri ilgstoši (ilgāk par mēnesi) nevar apmeklēt skolu. 

 

     Mācības organizē pēc:

Ø  vispārējās izglītības programmas (1. - 12. klase),

Ø speciālajām izglītības programmām (1.- 9. klase), pielāgojot tās katra izglītojamā  individuālajām vajadzībām.

     Mācības mājās var noteikt sekojošos gadījumos:

Ø  bērnam ir veselības problēmas, kuru dēļ nav iespējams visu dienu pavadīt skolā;

Ø  skolēni ar ilgu slimības ārstēšanu;

Ø  apmācībai nepieciešami īpaši apstākļi, kurus nevar nodrošināt skola;

Ø  bērni – invalīdi no bērnības;

Ø  citos īpašos gadījumos.

     Ilgstoši slimojošu bērnu mācību organizēšanas nepieciešamība tiek pamatota:

Ø  ar sertificētas medicīnas iestādes ģimenes ārsta  slēdzienu vai ārsta atzinumu, kuru apstiprina mācību iestāde un Pedagoģiski medicīniskā komisija.

Ø  mācības mājās organizē uz laiku, ne ilgāku par 6 mēnešiem. Ja termiņu nepieciešams pagarināt, veic atkārtotu izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi.

    Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās  nepieciešamie dokumenti:

Ø    ģimenes ārsta /ārsta atzinums;

Ø    vecāku iesniegums (4. pielikums);

Ø   izglītības iestādes iesniegums (5. pielikums).

 

 


Rīkojumi:

19.10.2021. rīkojums Nr.TIP/1-7.1/21/73 "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju" 

 


 

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem uz pedagoģiski medicīnisko komisiju

 


Kontaktinformācija:

Daina Medne

Izglītības atbalsta centrs

Tālr. 25442933

e-pasts: atbalstacentrs[at]tukums.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!