Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektu pieredzes izplatīšanas seminārs Tukuma novada speciālās izglītības iestādē

pub 4 samazin24.janvārī Tukuma novada speciālās izglītības iestādē norisinājās ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektu pieredzes izplatīšanas seminārs. Semināra ietvaros notika arī abu izglītības iestāžu- Dzelzavas speciālās pamatskolas un Tukuma novada speciālās izglītības iestādes pieredzes apmaiņa.

 

Tukumnieki dalījās pieredzē par pedagogu pašvērtēšanas sistēmu un pedagogu portfolio, gatavošanās procesu akreditācijai un skolas dokumentācijas izstrādē, digitālo prasmju attīstību skolēniem un skolotājiem, stundu plāna veidošanas metodiku, paraugiem un pieredzes apmaiņas realizēšanu ne tikai skolas, bet arī novada līmenī.

 

Ieraksts INFOtelevizora lielajā ekrānā visiem jau no paša rīta vēstīja, ka šī diena būs īpaša - skolas skolēnu un vecāku ikrīta satikšanās, smaidu un “Labrīt!” skanējumu un laba vēlējumus šodien, 24.janvārī, papildināja desmit viesu – Madonas novada Dzelzavas speciālās pamatskolas ciemiņu sveicieni. Plānoto pieredzes apmaiņas tikšanās dienas kārtību krāšņi iesāka skolotāju Sarmītes Balodes un Ineses Bērziņas vadībā sagatavotie instrumentālā ansambļa un solistu skanīgie un emocionālie priekšnesumi, izraisot klātesošajiem neviltotas ovācijas. Ar Tukuma novada speciālas izglītības iestādes (TNSII) vēsturi, mērķiem, uzdevumiem, sasniegumiem, attīstību, esošo un plānoto atbalstu skolēniem pasākuma dalībniekus iepazīstināja direktore Silva Freimane.

 

Tā kā pasākumā iesaistīto abu skolu – Tukuma novada speciālās izglītības iestādes un Dzelzavas speciālās pamatskolas pedagogi ir guvuši pieredzi stundu vērošanā speciālās izglītības iestādēs Zviedrijā šajā mācību gadā, tad vērtīgu sarunu un plānotu pieredzes apmaiņu par dalību dažādos projektos vadīja mūsu skolas izglītības metodiķe Aiva Leitāne.

 

Dzelzavas speciālās pamatskolas akreditācijas process plānots pēc dažiem mēnešiem, tāpēc viesi bija pamatoti ieinteresēti informācijā par mūsu skolā notiekošajiem procesiem visās jomās, jo Tukuma novada speciālās izglītības iestāde ir uzrādījusi ļoti labus rezultātus decembrī notikušajā skolas akreditācijā un skolas direktores atestācijā. Pieredzes apmaiņa notika visās tēmās un jomās, kas saistīja semināra dalībniekus sakarā ar speciālo izglītības programmu realizāciju gan pirmsskolā, gan pamatskolā, gan profesionājajā izglītībā.

 

 

Vislielākā interese viesiem bija par Tukuma novada speciālās izglītības iestādes:

 

•           gatavošanās procesu akreditācijai un skolas dokumentāciju,

 

•           pedagogu pašvērtēšanas sistēmu un pedagogu portfolio,

 

•           stundu plāna veidošanas metodiku, paraugiem un pieredzes apmaiņas realizēšanu ne tikai skolas, bet arī novada līmenī,

 

•           pedagogu mācīšanās gupu darbību un organizēšanu,

 

•           skolēnu pašvadītas mācīšanās procesa realizēšanu e-mācību vidē,

 

•           digitālo prasmju attīstību skolēniem un skolotājiem,

 

•           formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites nodrošināšanu - metodēm, rīkiem un veidiem,

 

kā arī citām ar IT rīku palīdzību paveicamajām darbībām, kas atvieglo ne tikai šo rīku ietošanu, bet arī formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites jēgpilnu lietošanu un realizāciju – par šīm tēmām nesavtīgi ar informāciju dalījās izglītības metodiķe Aiva Leitāne un direktores vietniece metodiskajā darbā Linda Otto.

 

Abu skolu vadības grupu un priekšmetu skolotāju izvēlētas un savstarpēji organizētas individuālās un grupu tikšanās pusstundas laikā ļāva izrrunāt, saredzēt, sajust, saprast, mācīties vienam no otra un plānot tālāko sadarbību un pieredzes apmaiņu iesaistītajām skolām. Savstarpēji konsultējoties un pārrunājot aktuālos jautājumus, iesaistītie pedagogi un atbalsta personāls - Katrīna Livčāne, Līva Rasa, Aija Anmane, Agija Rūda, Elita Kaminska, Ineta Čerpinska, Lienite Zaperecka, Sarmīte Balode, Inese Bērziņa, Daira Štrausa, Guna Misāne, Ģirts Biezbārdis ieguva ļoti vērtīgu profesionālo pieredzi.

 

 

 

TNSII direktores vietniece mācību darbā Gita Aulaciema konsultēja Dzelzavas speciālās pamatskolas direktores vietnieci skolas dokumentācijas jautājumos:

 

•           skolēnu individuālā mācību plāna izveidošana un realizācija,

 

•           pedagogu tālākizglītības plānošana,

 

•           dažādu sanāksmju protokolu struktūra un saturs,

 

•           stundu saraksta veidošana.

 

Lielu interesi viesu skolas administrācijas pārstāvji izrādīja par TNSII direktores vietnieces audzināšanas darbā Ilzes Rasas veikumu un sasniegumiem karjeras izglītības jomā, kā arī kompakti, pārskatāmi un informatīvi veidotajiem audzināšanas darba plāniem visās klasēs pēc vienotas metodikas. Skolas līdzpārvaldes darba organizācija un sadarbības formas ar skolēnu vecākiem bija neatņemamas audzināšanas darba speciālistu sarunu tēmas, jo tās ir īpaši aktuālas un inovatīvi organizējamas speciālās izglītības iestādēs.

 

Skolu pārstāvji tikšanās laikā viens otru iepazīstināja ar izglītības iestāžu īpašajiem atbalsta pasākumiem skolēniem, ņemot vērā, ka abās skolās notiek skolēnu izpēte ar dažādiem “instrumentiem” un atbasts tiek sniegts skolēniem ar dažādām īpašām vajadzībām:

 

 

 

Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolēniem, viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem ir pieejamas šādas konsultācijas, nodarbības un terapijas skolēnu spēju un prasmju attīstīšanai, atbalstam un tālākās rīcības plānošanai:

 

•           klīniskā psihologa konsultācijas, izpēte, diagnostika, atbalsts;

 

•           logopēda konsultācijas, izpēte, diagnostika, atbalsts un nodarbības;

 

•           sociālo pedagogu konsultācijas, ieteikumi un atbalsts;

 

•           speciālo pedagogu konsultācijas, atbalsts un ieteikumi dažādos jautājumos;

 

•           ārstnieciskā vingrošana;

 

•           Dabas vides estētikas nodarbības (DVA) individuāli un grupās;

 

•           silto smilšu “WARMSANDBOX” nodarbības (no 02.2020.);

 

•           BARBOLETTA metodē balstītas nodarbības;

 

•           Sensorās istabas nodarbības (no 02.2020.);

 

•           BOWEN individuālās terapijas nodarbības;

 

•           konsultācijas karjeras izaugsmes iespējām.

 

Mājupceļā viesi devās ekskursijā uz Jaunmoku pili, papildinot iegūto profesionālo pieredzi ar Tukuma novada kultūrvēsturiskas vietas iepazīšanu.

 

pub 5 samazin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Silva Freimane

 

Tukuma novada speciālās izglītības iestādes direktore

 

Our website is protected by DMC Firewall!