Tukuma novada Izglītības pārvalde

Speciālo izglītības programmu skolotāju un sociālo pedagogu MA darba plāns:

 

2020./ 2021. m.g.

2019./ 2020. m.g.

2018./ 2019. m.g.

2017./ 2018. m.g.

2016./ 2017. m.g.

 


Aktualitātes:

 

 

 


Semināri:

 

 

 


Informācija:

 

 

 


 

 

2020./2021.m.g.

 

 

 


2019./2020.m.g.

 

 

 


2018./2019.m.g.

4. Atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9. klases skolēniem 

Nolikums

2020./2021.m.g.

 

 

 


2019./2020.m.g.

 

 

 

 


2018./2019.m.g.

Latvijas 3. atklātā datorikas olimpiāde

Nolikums

TRAUKSMES CELŠANA

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Trauksmes cēlējs: 

Jebkura fiziska persona, kura

- veicot darba pienākumus,

- vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām ziņo par iespējamo pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm Tukuma novada Izglītības pārvaldei, Tukuma novada Domei vai citām atbildīgajām institūcijām.

 

Par pārkāpumiem uzskatāmi:

1.      Amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa izmantošana,

2.      korupcija, krāpšana,

3.      finanšu līdzekļu un/vai mantas izšķērdēšana,

4.      izvairīšanās no nodokļu samaksas,

5.      sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un/vai drošības apdraudējums,

6.      konkurences pārkāpumi,

7.      cilvēktiesību pārkāpumi,

8.      pārkāpumi publisko iepirkumu, finanšu jomā,

9.      ētikas normu pārkāpumi.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

Iekšējā ziņojuma adresāts: Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs.

Ziņojumu iesniedz klātienē vai sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Izglītības pārvalde, Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, vai elektroniski uz e-pastu marita.berzina[at]tukums.lv

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma saturs:

1.      uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”

2.       iesniegumā norāda – pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā.

3.      ziņojumam jābūt parakstītam, tas nedrīkst būt anonīms.

Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

Lūgums iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga, kas atrodams www.trauksmescelejs.lv

 

Trauksmes cēlēja (radinieku) aizsardzība:

1.      Nedrīkst izpaust trauksmes cēlēja personību (identitātes aizsardzība) – personas datu PSEIDONIMIZĀCIJA.

2.      Nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas.

 

Saites:

https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums

https://www.trauksmescelejs.lv/

 

Datu privātuma politika

Tukuma novada Izglītības pārvaldē

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde) īsteno Tukuma novada Domes deleģētās pašvaldības funkcijas un uzdevumu izpildi izglītības un jaunatnes jomā, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Izglītības pārvalde savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Zemāk sniedzam Jums informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: Tukuma novada pašvaldība. Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, reģistrācijas Nr. 90000050975, Tālr. 63122231; 29288876, 80205111, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Datu aizsardzības speciālisti:

 

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

- Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite;

- Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;

- Grāmatvedības un personāllietu uzskaite;

- Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem).

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

 

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

- Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

- Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

- Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;

- Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

- Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

- Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām.

 

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

 

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.

 

Personas datu saņēmēji:

-          Datu subjekts par sevi;

-          Izglītības pārvaldes pilnvaroti darbinieki;

-          Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Tukuma novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam;

-          Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai;

-          Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums).

Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.

 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!