Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par pārvaldi Izglītības pārvaldes prioritātes un nolikums

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

darbības prioritātes 2022./2023.mācību gadā

 

 Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem,

lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un

lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

 (Izglītības attīstības virsmērķis 2021.-2027.gadam)

 

1.   1. Kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanas un nostiprināšanas, mācīšanās un mācīšanas kvalitātes uzlabošanas izglītības iestādēs veicināšana, nodrošinot metodisko, profesionālās pilnveides un konsultatīvo atbalstu:

1.1. mācību jomu koordinatoru un mācību priekšmetu kopienu līderu mērķtiecīga sadarbības veicināšana, metodiskā un konsultatīvā atbalsta nodrošināšana izglītības iestādēm;

1.2. kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana 3., 6., 9. un 12.klasēs, sniedzot metodisko atbalstu pedagogiem;

1.3. pedagogu kompetenču pilnveide, atbilstoši izglītības satura jauninājumiem;

1.4. izcilības un individuālo kompetenču attīstība, sniedzot atbalstu un īstenojot nacionālā mēroga projektus;

1.5. STEM un IKT prasmju iegūšanas veicināšana vispārizglītojošās skolās;

1.6. pedagoģiskā procesa individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas aktualizēšana izglītojamo mācīšanās motivācijas sekmēšanai

 

2. Mērķtiecīgas atbalsta sistēmas izveide pirmsskolas izglītības pieejamībai, pieaugušo neformālās izglītības un jauniešu sociālo aktivitāšu nodrošināšanai iespējami tuvāk dzīvesvietai:

2.1. pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšana;

2.2. pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistu, metodiķu, vadītāju vietnieku izglītības jomā un skolu direktoru vietnieku izglītības jomā, atbalsta personāla sadarbības veicināšana, sekmējot pēctecības nodrošināšanu pārejas posmā pirmsskola – sākumskola;

2.3. pašvaldības jauniešu iesaistes vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā sekmēšana, nodrošinot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas tuvāk dzīvesvietai;

2.4. kreativitātes veicināšana, labvēlīgu apstākļu radīšana jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanai ārpus formālās izglītības, nodrošinot nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

2.5. sadarbības starp darbā ar jaunatni iesaistītajām iestādēm un personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā veicināšana;

2.6. Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra kapacitātes stiprināšana;

2.7. sadarbības ar pašvaldības institūcijām, biedrībām, NVO un izglītības pakalpojuma sniedzējiem veicināšana, nodrošinot formālās un neformālās izglītības piedāvājumu mūžizglītībā.

 

3. Atbalsta sistēmas izveide iekļaujošās izglītības īstenošanai, nodrošinot metodisko un pedagoģisko palīdzību izglītības iestāžu pedagogiem, darbiniekiem, atbalsta personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem:

3.1. mērķtiecīgas atbalsta sistēmas izveide iekļaujošās izglītības īstenošanai;

3.2. atbalsta sniegšana izglītības iestādēm sarežģītu un krīzes situāciju risināšanā (Izglītības atbalsta centrs - IAC);

3.3. nepieciešamā speciālista (logopēda, speciālā pedagoga, psihologa) pakalpojuma nodrošināšana, ja izglītības iestādē nav atbalsta personāla (IAC);

3.4. Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) darbības nodrošināšana (IAC);

3.5. izglītības iestāžu izglītojamo un viņu ģimeņu sociālo vajadzību un tiesību aizsardzības nodrošināšanas sekmēšana sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām.

 

4. Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, valstiskās un tikumiskās audzināšanas īstenošanai, bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātēm:

4.1. izglītojamo pilsoniskās attieksmes un patriotiskās apziņas stiprināšana, iesaistot skolēnus valstiski nozīmīgos pasākumos;

4.2. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Dziesmu un deju svētku tradīciju nepārtrauktības nodrošināšana;

4.3. lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšana interešu izglītības pulciņos;

4.4. mērķtiecīgu karjeras pasākumu organizēšana izglītojamajiem un viņu vecākiem karjeras attīstības atbalstam;

4.5. daudzpusīga un jēgpilna informācijas tehnoloģiju pielietojuma, digitālo prasmju un tehniskās jaunrades veicināšana;

4.6. izglītojamo motivēšana iesaistīties uzņēmējdarbības veicinošos pasākumos;

4.7. bērnu un jauniešu iesaistīšana aktīva un veselīga dzīvesveida veicinošos pasākumos.

 

5. Izglītības jomas pārvaldības pilnveide un atbalsts dažādām mērķa grupām.

5.1. izglītības kvalitātes pārraudzība un atbalsta sniegšana izglītības iestādēm;

5.2. izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas organizēšana;

5.3. izglītības iestāžu vadības un pedagogu kompetences paaugstināšana iestādes darba pašvērtējuma procesa organizēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē, atbalsta sniegšana attīstības plāna izstrādes procesā;

5.4. atbalsta izglītības iestāžu vadītājiem pirms iestādes akreditācijas un tās laikā nodrošināšana;

5.5. mācību jomu koordinatoru un mācību priekšmetu kopienu līderu mērķtiecīga sadarbības veicināšana, akcentējot plānošanas nozīmi jaunu pedagoģisko metožu un pieeju ieviešanā;

5.6. izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana sadarbībai ar izglītojamo vecākiem izglītojamo mācīšanās atbalstam un emocionālajai labizjūtai.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS.

 

Our website is protected by DMC Firewall!