Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par pārvaldi Izglītības pārvaldes prioritātes un nolikums

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

darbības prioritātes 2021./2022.mācību gadā

 

 Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem,

lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un

lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

 

(Izglītības attīstības virsmērķis 2021.-2027.gadam)

 

1.  1.      Kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanas un nostiprināšanas, mācīšanās un mācīšanas kvalitātes uzlabošanas izglītības iestādēs veicināšana, nodrošinot metodisko, profesionālās pilnveides un konsultatīvo atbalstu.

 

1.1.             mācību jomu koordinatoru un metodiķu mērķtiecīga sadarbības veicināšana, metodiskā un konsultatīvā atbalsta nodrošināšana izglītības iestādēm;

 

1.2.             kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana 2., 5., 8. un 11.klasēs, sniedzot metodisko atbalstu pedagogiem;

 

1.3.             pedagogu kompetenču pilnveide, atbilstoši izglītības satura jauninājumiem;

 

1.4.             izcilības un individuālo kompetenču attīstība, sniedzot atbalstu un īstenojot nacionālā mēroga projektus;

 

1.5.             STEM un IKT prasmju iegūšanas veicināšana vispārizglītojošās skolās.

 

 

2.      2.      Mērķtiecīgas atbalsta sistēmas izveide pirmsskolas izglītības pieejamībai, pieaugušo neformālās izglītības un jauniešu sociālo aktivitāšu nodrošināšanai iespējami tuvāk dzīvesvietai.

 

2.1.             pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšana;

 

2.2.             sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmā jaunatnes jomā, nodrošinot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas iespējami tuvāk dzīvesvietai;

 

2.3.             veicināt kreativitāti, radīt labvēlīgus apstākļus jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanai ārpus formālās izglītības, nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

 

2.4.             stiprināt novada jauniešu centru kapacitāti, veicināt sadarbību starp centriem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;

 

2.5.             sadarbības ar izglītības pakalpojuma sniedzējiem veicināšana, nodrošinot formālās un neformālās izglītības piedāvājumu mūžizglītībā;

 

 

3.     3.      Atbalsta sistēmas izveide iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, nodrošinot metodisko un pedagoģisko palīdzību izglītības iestāžu pedagogiem, darbiniekiem, atbalsta personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem.

 

3.1.             mērķtiecīga atbalstu sistēmas nodrošināšana iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, nodrošinot metodisko un pedagoģisko palīdzību pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu vecākiem;

 

3.2.             atbalsta sniegšana izglītības iestādēm sarežģītu un krīzes situāciju risināšanā (Izglītības atbalsta centrs - IAC);

 

3.3.             nepieciešamā speciālista (logopēda, speciālā pedagoga, psihologa) pakalpojuma nodrošināšana, ja izglītības iestādē nav atbilstoša speciālistu (IAC);

 

3.4.             Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) darbības nodrošināšana (IAC);

 

 

4.      4.      Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, valstiskās un tikumiskās audzināšanas īstenošanai un bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātēm.

 

4.1.             sekmēt izglītojamo pilsoniskās attieksmes un patriotiskās apziņas stiprināšana, iesaistot skolēnus valstiski nozīmīgos pasākumos;

 

4.2.             kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšana;

 

4.3.             saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana un sociālo aktivitāšu nodrošināšana interešu izglītības pulciņos;

 

4.4.             izglītojamo karjeras vadības un darba prasmju attīstīšana, karjeras atbalsta sistēmas pilnveidošana iestādēs;

 

4.5.             daudzpusīga un jēgpilna informācijas tehnoloģiju pielietojuma, digitālo prasmju un tehniskās jaunrades veicināšana;

 

4.6.             izglītojamo motivēšana iesaistīties uzņēmējdarbības veicinošos pasākumos;

 

4.7.             bērnu un jauniešu iesaiste aktīva un veselīga dzīvesveida veicinošos procesos.

 

 

5.     5.      Izglītības jomas pārvaldības pilnveide un atbalsts dažādām mērķa grupām.

 

5.1.             izglītības kvalitātes pārraudzība un atbalsta sniegšana izglītības iestādēm;

 

5.2.             izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas organizēšana;

 

5.3.             izglītības iestāžu vadības un pedagogu kompetences paaugstināšana iestādes darba pašvērtējuma procesa organizēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē;

 

5.4.             izglītības iestāžu vadības un pedagogu kompetences paaugstināšana iestādes darba pašvērtējuma procesa organizēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē;

 

5.5.             atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem pirms iestādes akreditācijas un tās laikā;

 

5.6.             izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana sadarbībai ar vecāku izglītojamo mācīšanās atbalstam un emocionālajai labizjūtai.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!