Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par pārvaldi Izglītības pārvaldes nolikums, prioritātes, budžets

Izglītības pārvaldes nolikums, prioritātes, budžets

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada Izglītības pārvalde veic pašvaldības funkciju izpildi izglītības jomā, koordinē un pārrauga Tukuma novada izglītības iestāžu darbību.

Plašāka informācija: Tukuma novada Izglītības pārvaldes nolikums.

 

2018./2019. mācību gada sākumā Tukuma novada Izglītības pārvaldes funkcionālajā pakļautībā ir 5 vidusskolas, 6 pamatskolas, 1 sākumskola, 1 internātpamatskola, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 9 pirmsskolas izglītības iestādes.

Saskaņā ar starpnovadu sadarbības līgumiem, Tukuma novada Izglītības pārvalde veic metodisko pārraudzību arī Jaunpils un Engures novadu izglītības iestādēs.

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde kā patstāvīga juridiska iestāde Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēta 2009.gada 22.oktobrī ar Nr.90009190616. Tukuma novada Izglītības pārvalde nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāja.

Iestādes juridiskā adrese – Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV3101, faktiskā adrese – Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV3101.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldei kā nodokļu maksātājam 2011.gada 7.decembrī ar Nr.90009684578 ir reģistrēta struktūrvienība „Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs”, 2013.gada 15.janvārī – struktūrvienība Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons” ar Nr. 90009953890, 2013.gada 15.janvārī – struktūrvienība Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija” ar Nr.90009953903, 2016.gada 1.septembrī – struktūrvienība Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” ar Nr. 90010960758, 2016.gada 1.septembrī – struktūrvienība Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Lotte” ar Nr. 900010960762 un 2017.gada 8.novembrī – struktūrvienība Izglītības atbalsta centrs.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā darbojas Tukuma, Engures un Jaunpils novadu Pedagoģiski medicīniskā komisija, Komisija izglītojamo atbrīvošanai no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija, Jaunatnes lietu komisija, Pirmsskolas vecuma bērnu vietu piešķiršanai izglītības iestādē komisija, Izglītības komisija u.c., kas nodrošina pašvaldības funkciju izglītības jomā sekmīgu izpildi.

 

2018.gadā Tukuma novada Izglītības pārvalde un izglītības iestādes turpina īstenot sekojošus projektus:

 

1. Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras programmas „Jaunatne darbībā” ERASMUS + programmas projekts Nr. 2017-2-LV02-KA105-001712 “Atklāj sevi ar EBD", projekta īstenošana turpināsies arī 2018.gadā.

 

2. Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta īstenošana turpināsies arī 2018.gadā.

 

3. Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, projekta īstenošana turpināsies arī 2018.gadā.

 

4. Valsts izglītības satura centra darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta īstenošana turpināsies arī 2018.gadā.

 

Izglītības pārvalde finansiāli atbalsta Tukuma 2.vidusskolas dalību ESF projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde izvirzījusi 5 galvenās savas darbības  prioritātes 2018./2019. mācību gadam: pirmsskolas izglītības pieejamības veicināšana, vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana, atbalsts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, valstiskās un tikumiskās audzināšanas īstenošanai un bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšanai, pieejamības nodrošināšana daudzveidīgiem karjeras atbalsta pasākumiem vispārējās izglītības iestādēs un izglītības pārvaldes pilnveide un pieejamība dažādām mērķa grupām.

Plašāka informācija: Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbības prioritātes 2018./2019. mācību gadā

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes budžets

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!