Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par pārvaldi Izglītības pārvaldes prioritātes un nolikums

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

darbības prioritātes 2020./2021.mācību gadā

 

1. Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšana.

 

2. Vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana.

 

2.1. Mācību iestāžu vides uzlabošana.

 

2.2. Atbalsta nodrošināšana pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei lietpratības pieejā balstītā mācību satura ieviešanā.

 

2.3. Vispārizglītojošo skolu vadības komandu profesionālās kompetences pilnveide vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanai un lietpratības pieejā balstītā mācību satura ieviešanai.

 

2.4. Atbalsts izglītības iestādēm mācību procesa organizēšanai mūsdienīgas lietpratības mācību satura un pieejas ieviešanā.

 

2.5. Iekļaujošās un speciālās izglītības attīstības veicināšana.

 

2.6. Pedagogu metodisko apvienību darba sistēmas, struktūras un nodrošinājuma pilnveide lietpratības pieejā balstītā mācību satura ieviešanai.  

 

3. Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, valstiskās un tikumiskās audzināšanas īstenošanai un bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātēm.

 

3.1. Skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšana, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, savas skolas un novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.

 

3.2. Atbalsta nodrošināšana interešu izglītības programmām un izglītības iestāžu mūzikas un deju kolektīviem, kuru dalībnieki iesaistīti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā.

 

3.3. Apkārtējās vides, vēstures, saimnieciskās dzīves un kultūras vērtību izzināšanas veicināšana.

 

3.4. Sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

3.5. Daudzpusīga un jēgpilna informācijas tehnoloģiju pielietojuma un tehniskās jaunrades veicināšana.

 

3.6. Bērnu un jauniešu atbildības, uzņēmības un konkurētspējas sekmēšana, jauniešu iesaistīšana uzņēmējspējas veicināšanas pasākumos un biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise Latvia” praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmas īstenošanā, tādējādi veicinot karjeras izvēli.

 

3.7. Atbalsta nodrošināšana bērnu un jauniešu dienas nometnēm izglītības iestādēs skolēnu vasaras brīvlaikā.

 

4. Atbalsts dažādām mērķgrupām, nodrošinot jēgpilnu finansējumu apguvi:

 

4.1.Atbalsts Latvijas kultūras un dabas vērtību, dažādos laikos Latvijā radīto inovāciju un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšanai (valsts programma “Latvijas skolas soma”).

 

4.2.Pasākumu koordinēšana izglītības iestādēs preventīvu un intervences pasākumu īstenošanai, lai samazinātu izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”).

 

4.3.Izglītības pakalpojuma daudzveidības nodrošināšana, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus (ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”).

 

4.4.Pieejamības nodrošināšana daudzveidīgiem karjeras izglītības atbalsta pasākumiem vispārējās izglītības iestādēs (ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”):

4.4.1.     pedagogu karjeras konsultantu pieejamības nodrošināšana;

4.4.2.     daudzveidīgu karjeras izglītības un atbalsta pasākumu organizēšana un nodrošināšana (karjeras nedēļa, izglītības iestāžu un uzņēmumu dienas u.c.).

 

4.5.Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu koordinēšana izglītības iestādēs (ESF projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus”).

 

4.6.Konsultatīva atbalsta sniegšana pieaugušajiem profesionālās kompetences pilnveides jautājumos (ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”).

 

5. Izglītības pārvaldības pilnveide un atbalsts dažādām mērķa grupām.

 

5.1. Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.

 

5.2. Atbalsta personāla pieejamības uzlabošana izglītības iestādēs.

 

5.3. Tehnoloģiju izmantošana pārvaldības funkciju īstenošanā, nodrošinot resursu ekonomiju un efektīvāku pārvaldību.

 

5.4. Konsultatīvās vizītes izglītības iestādēs un atbalsts jaunajiem izglītības iestāžu vadītājiem.

  

5.5. Tukuma novada Izglītības attīstības rīcības plāna īstenošana.

 

 

 

Plašāka informācija: Tukuma novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd