Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Raksts LR normatīvie akti

 

Likumi

Izglītības likums 

Vispārējās izglītības likums

Jaunatnes likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Darba likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Darba aizsardzības likums

 

 

Ministru kabineta noteikumi

 

Dokumentācija

MK 25.06.2019. noteikumi Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

MK 14.07.2015.  noteikumi Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība"

MK 20.08.2013. noteikumi Nr.594 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā"

MK 06.11.2006. noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

 

MK 18.10.2005. noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

 

Iestādes darbība un mācību procesa organizēšana

MK 28.05.2019. noteikumi Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

MK 02.07.2019. noteikumi Nr. 288 “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā”

MK 11.12.2018. noteikumi Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”

MK 20.12.2016. noteikumi Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”

MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"

MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"

MK 04.08.2009. noteikumi Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība"

MK 04.04.2006. noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"

MK 20.03.2001. noteikumi Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji" 

 

Izglītības saturs

MK 21.11.2018. noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"

MK 15.07.2016. noteikumi Nr. 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība"

MK 12.08.2014. MK noteikumi Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"

MK 17.09.2013. noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

MK 21.05.2013. noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

 

 Pedagogi

MK 11.10.2018. noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

MK 22.08.2017. noteikumi Nr.501 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"

MK 25.10.2016. noteikumi Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

MK 05.07.2016. noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

MK 10.05.2011. MK noteikumi Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"

MK 14.12.1999. noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei"

 

Pirmsskolas izglītība

MK 21.11.2018. noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"

MK 17.10.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

MK 16.07.2013. noteikumi Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”

MK 23.08.2001. noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

 

Valsts finansējums

MK 17.04.2018. noteikumi Nr.216 "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem"

MK 29.08.2017. noteikumi Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”

MK 25.07.2017. noteikumi Nr. 420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

MK 19.01.2016. noteikumi Nr. 41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

MK 09.10.2012. noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"

MK 13.09.2001. noteikumi Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)"

MK 28.08.2001. noteikumi Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 

MK 23.08.2001. noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

 

Valsts pārbaudījumi

MK 25.06.2019. noteikumi Nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi”

MK 30.04.2019. noteikumi Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”

MK 29.09.2015. noteikumi Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”

MK 06.04.2010. noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

MK 11.03.2003. noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

 

Veselības aprūpe, higiēnas prasības

MK 17.09.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

MK 23.03.2010. noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

MK 14.06.2005. noteikumi Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"

MK 27.12.2002. noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"

 

 

Speciālā izglītība

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

MK 28.07.2016. noteikumi Nr.488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”

MK 21.06.2016. noteikumi Nr. 388 "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē"

MK 29.03.2016. noteikumi Nr.187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”

MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

MK 20.06.2006. noteikumi Nr.492 "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

 

 

Citi

MK 03.09.2019.  noteikumi Nr. 414 “Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam”

MK 13.06.2017. noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”

MK 27.12.2011. noteikumi Nr.1002 “Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus”

MK 01.09.2009. noteikumi Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd