Tukuma novada Izglītības pārvalde

Informācija

Pārskats par pasākuma 17.04.2013. norisi     Foto apraksts par pieredzes apmaiņas semināru Irlavas vidusskolā

VISC semināra kopsavilkuma prezentācija (autore E.Korna) un tajā minēto lektoru prezentācijas

VISC semināra kopsavilkums (E.Korna)
Aktualitātes audzināšanas darbā (A.Aukšmuksta)
Metodiskais atbalsts audzināšanas darbam novados/pilsētās un izglītības iestādēs (E.Pelša)
Informatīva kampaņa pret cilvēku tirdzniecību
"Kokneses fonda"prezentācija

Jelgavas novada direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieredzes apmaiņas seminārs Tukuma novadā

Audzināšanas darbu speciālistu MA sanāksmes 31.10.2012. pārskats     Prezentācija

VISC seminārs audzināšanas darba koordinātoriem 23.10.2012.

Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu audzināšanas darba speciālistu MA sanāksme 31.10.2012.

Seminārs "Karjeras atbalsts riska grupas jaunešiem pedagoģiskajā procesā" Jelgavā  Pieteikuma anketa

Aktualitātes un prioritātes audzināšanas darbā un interešu izglītībā 2012./2013.m.g.

28.08.2012. MA sanāksmes prezentācija

2011./2012.m.g. novada audzināšanas darba problēmu apkopojums

Anketa par audzināšanas darba speciālistiem. Iesūtāma līdz 14.09.2012. elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu pedagogu metodiskā diena

Dalībnieku ieguvumi metodiskajā dienā

Dalībnieku ieteikumi 2014.gada metodiskajai dienai

Kopsavilkums (prezentācija) par metodisko darbu skati (E.Korna)

Darba kārtība

Metodisko darbu skate

Metodisko darbu saraksts 2012.2013.m.g.

Tukuma, Engures, Jaunpils novada audzināšanas un interešu izglītības metodisko darbu skates organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.m.g.  Pieteikuma anketa

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Kontaktinformācija: Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107280, 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv

 

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Kontaktinformācija: Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

Tālrunis: 63107275, 26320672

e-pasts: marita.berzina[at]tukums.lv

 

ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Kontaktinformācija: Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

Tālrunis: 63107275, 26320672

e-pasts:  marita.berzina[at]tukums.lv

 

ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/001 "Kompetenču pieeja mācību saturā"

Kontaktinformācija:

 

 

ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Kontaktinformācija: Angelika Dembovska

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107274, 25433432

e-pasts: angelika.dembovska[at]tukums.lv

 

 

 

Noderīgas vietnes projektu rakstīšanā:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Eiropas Savienības struktūrfondi (ESF)

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri


 

 

 

Likumi

Izglītības likums 

Vispārējās izglītības likums

Jaunatnes likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Darba likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Darba aizsardzības likums

 

 

Ministru kabineta noteikumi

 

Dokumentācija

MK 25.06.2019. noteikumi Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

MK 14.07.2015.  noteikumi Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība"

MK 20.08.2013. noteikumi Nr.594 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā"

MK 06.11.2006. noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

 

MK 18.10.2005. noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

 

Iestādes darbība un mācību procesa organizēšana

MK 28.05.2019. noteikumi Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

MK 02.07.2019. noteikumi Nr. 288 “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā”

MK 11.12.2018. noteikumi Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”

MK 20.12.2016. noteikumi Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”

MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"

MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"

MK 04.08.2009. noteikumi Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība"

MK 04.04.2006. noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"

MK 20.03.2001. noteikumi Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji" 

 

Izglītības saturs

MK 21.11.2018. noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"

MK 15.07.2016. noteikumi Nr. 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība"

MK 12.08.2014. MK noteikumi Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"

MK 17.09.2013. noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

MK 21.05.2013. noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

 

 Pedagogi

MK 11.10.2018. noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

MK 22.08.2017. noteikumi Nr.501 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"

MK 25.10.2016. noteikumi Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

MK 05.07.2016. noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

MK 10.05.2011. MK noteikumi Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"

MK 14.12.1999. noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei"

 

Pirmsskolas izglītība

MK 21.11.2018. noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"

MK 17.10.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

MK 16.07.2013. noteikumi Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”

MK 23.08.2001. noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

 

Valsts finansējums

MK 17.04.2018. noteikumi Nr.216 "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem"

MK 29.08.2017. noteikumi Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”

MK 25.07.2017. noteikumi Nr. 420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

MK 19.01.2016. noteikumi Nr. 41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

MK 09.10.2012. noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"

MK 13.09.2001. noteikumi Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)"

MK 28.08.2001. noteikumi Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 

MK 23.08.2001. noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

 

Valsts pārbaudījumi

MK 25.06.2019. noteikumi Nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi”

MK 30.04.2019. noteikumi Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”

MK 29.09.2015. noteikumi Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”

MK 06.04.2010. noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

MK 11.03.2003. noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

 

Veselības aprūpe, higiēnas prasības

MK 17.09.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

MK 23.03.2010. noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

MK 14.06.2005. noteikumi Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"

MK 27.12.2002. noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"

 

 

Speciālā izglītība

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

MK 28.07.2016. noteikumi Nr.488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”

MK 21.06.2016. noteikumi Nr. 388 "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē"

MK 29.03.2016. noteikumi Nr.187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”

MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

MK 20.06.2006. noteikumi Nr.492 "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

 

 

Citi

MK 03.09.2019.  noteikumi Nr. 414 “Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam”

MK 13.06.2017. noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”

MK 27.12.2011. noteikumi Nr.1002 “Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus”

MK 01.09.2009. noteikumi Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

darbības prioritātes 2019./2020.mācību gadā

 

1. Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšana.

 

2. Vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana.

 

2.1. Mācību iestāžu vides uzlabošana.

 

2.2. Atbalsta nodrošināšana pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei lietpratības pieejā balstītā mācību satura ieviešanā.

 

2.3. Vispārizglītojošo skolu vadības komandu profesionālās kompetences pilnveide vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanai un lietpratības pieejā balstītā mācību satura ieviešanai.

 

2.4. Pedagogu metodisko apvienību darba sistēmas, struktūras un nodrošinājuma pilnveide lietpratības pieejā balstītā mācību satura ieviešanai. 

 

2.5. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

 

2.6. Iekļaujošās un speciālās izglītības attīstības veicināšana.

 

2.7. Atbalsta personāla pieejamības uzlabošana izglītības iestādēs.

 

3. Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, valstiskās un tikumiskās audzināšanas īstenošanai un bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātēm.

 

3.1. Atbalsta nodrošināšana interešu izglītības programmām un izglītības iestāžu mūzikas un deju kolektīviem, kuru dalībnieki iesaistīti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā.

 

3.2. Skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšana, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, savas skolas un novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.

 

3.3. Apkārtējās vides, vēstures, saimnieciskās dzīves un kultūras vērtību izzināšanas veicināšana.

 

3.4. Sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

3.5. Daudzpusīga un jēgpilna informācijas tehnoloģiju pielietojuma un tehniskās jaunrades veicināšana.

 

3.6. Bērnu un jauniešu pašiniciatīvas, uzņēmējspējas un karjeras izvēles sekmēšana, atbalstot biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise Latvia” praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmas īstenošanu izglītības iestādēs.

 

4. Atbalsts dažādām mērķgrupām, nodrošinot jēgpilnu finansējumu apguvi:

 

4.1. Atbalsts Latvijas kultūras un dabas vērtību, dažādos laikos Latvijā radīto inovāciju un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšanai (valsts programma “Latvijas skolas soma”).

 

4.2. Pasākumu koordinēšana izglītības iestādēs preventīvu un intervences pasākumu īstenošanai, lai samazinātu izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”).

 

4.3. Izglītības pakalpojuma daudzveidības nodrošināšana, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus (ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”).

 

4.4. Pieejamības nodrošināšana daudzveidīgiem karjeras izglītības atbalsta pasākumiem vispārējās izglītības iestādēs (ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”):

4.4.1.      pedagogu karjeras konsultantu pieejamības nodrošināšana;

4.4.2.      daudzveidīgu karjeras izglītības un atbalsta pasākumu organizēšana un nodrošināšana (karjeras nedēļa, izglītības iestāžu un uzņēmumu dienas u.c.).

 

4.5. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu koordinēšana izglītības iestādēs (ESF projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus”).

 

4.6. Konsultatīva atbalsta sniegšana pieaugušajiem profesionālās kompetences pilnveides jautājumos (ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”).

 

5. Izglītības pārvaldības pilnveide un atbalsts dažādām mērķa grupām.

 

5.1. Tukuma novada Izglītības attīstības rīcības plāna pasākumu īstenošana.

 

5.2. Tehnoloģiju izmantošana izglītības pārvaldības funkciju īstenošanā, nodrošinot resursu ekonomiju un efektīvāku pārvaldību.

 

5.3. Konsultatīvās vizītes izglītības iestādēs un atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem.

 

5.4. Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.

 

 

 

Plašāka informācija: Tukuma novada Izglītības pārvaldes nolikums.

 

Konkursu, pasākumu nolikumi

Fotokonkurss "Izglītības attīstība bildēs"

Konkurss 10.-12.kl. "VārdZinis 2013"   Nolikums

Konkurss 7.-9.kl. skolēniem "Nauda - māksla - sabiedrība"

RD BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" konkurss "Jaunais ūdens pētnieks"  un "Jaunais vides pētnieks"  Pieteikuma anketa JŪP   Pieteikuma anketa JVP

Konkurss "Eiropa skolā"

Konkurss "Vide 2.0"

Konkurss "Mēs par Latviju!"

Latvijas Kristīgās akadēmijas radošais konkurss skolēniem no 7 līdz 16 gadu vecumam

Konkurss "Ugunspavēlnieks" 7. un 8.klašu skolēniem   Pieteikums

Konkurss "eXperiments" 8. un 9.klašu skolēniem

Radošo darbu konkurss "Es dzīvoju Latvijā"

Latvijas skolu audzēkņu 10.karikatūru konkurss - izstāde "Runča piedzīvojumi... Māksliniekam -85"

Latvijas Riteņbraucēju apvienības konkurss

KNAB video konkurss

Eiropas DNS dienas eseju konkurss

Pētniecisko darbu konkurss 11.-12.kl. skolēniem, kas veltīts Gunāram Astram 

Net-Safe Latvia Droša interneta centrs sadarbībā ar Microsoft Latvia izsludina konkursu "Cieni sevi un citus internetā"

Zīmējumu konkurss "Darini kalendāru"

Starptautisks konkurss krievu valodā

Konkurss "Jaunais finanšu eksperts 2013"

Skolu literāro žurnālu konkurss 2013.gadā

Starptautisks skolēnu pētniecisko darbu konkurss "Vēsture ap mums"

Pētniecisko darbu konkurss Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku/ laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā

Piedzīvojumu un izaicinājumu spēle "Jaunie Rīgas sargi: Latvijas hronikas"  Afiša

Bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"  Afiša

Valsts prezidenta institūcijas 90.gadadienai veltīts skolēnu radošo darbu konkurss

Konkurss "Vides balva 2012"

Konkurss/sacensība "Nāc un sāc zaļot"  Afiša

"Superpuika 2013"  Afiša

Konkurss "Parādi, kā šķiro Tu!"

Konkurss "Foto - pārsteigums skolotājam"

CSDD konkurss "Gribu būt mobils"  Pieteikuma anketa

Konkurss "Dinaburgas zvaigznes 2012"   Afiša

Īsfilmu konkurss par Baltijas jūru  Afiša
 

Our website is protected by DMC Firewall!