Tukuma novada Izglītības pārvalde

TRAUKSMES CELŠANA

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Trauksmes cēlējs: 

Jebkura fiziska persona, kura

- veicot darba pienākumus,

- vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām ziņo par iespējamo pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm Tukuma novada Izglītības pārvaldei, Tukuma novada Domei vai citām atbildīgajām institūcijām.

 

Par pārkāpumiem uzskatāmi:

1.      Amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa izmantošana,

2.      korupcija, krāpšana,

3.      finanšu līdzekļu un/vai mantas izšķērdēšana,

4.      izvairīšanās no nodokļu samaksas,

5.      sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un/vai drošības apdraudējums,

6.      konkurences pārkāpumi,

7.      cilvēktiesību pārkāpumi,

8.      pārkāpumi publisko iepirkumu, finanšu jomā,

9.      ētikas normu pārkāpumi.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

Iekšējā ziņojuma adresāts: Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs.

Ziņojumu iesniedz klātienē vai sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Izglītības pārvalde, Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, vai elektroniski uz e-pastu marita.berzina[at]tukums.lv

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma saturs:

1.      uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”

2.       iesniegumā norāda – pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā.

3.      ziņojumam jābūt parakstītam, tas nedrīkst būt anonīms.

Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

Lūgums iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga, kas atrodams www.trauksmescelejs.lv

 

Trauksmes cēlēja (radinieku) aizsardzība:

1.      Nedrīkst izpaust trauksmes cēlēja personību (identitātes aizsardzība) – personas datu PSEIDONIMIZĀCIJA.

2.      Nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas.

 

Saites:

https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums

https://www.trauksmescelejs.lv/

 

Datu privātuma politika

Tukuma novada Izglītības pārvaldē

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde) īsteno Tukuma novada Domes deleģētās pašvaldības funkcijas un uzdevumu izpildi izglītības un jaunatnes jomā, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Izglītības pārvalde savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Zemāk sniedzam Jums informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: Tukuma novada pašvaldība. Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, reģistrācijas Nr. 90000050975, Tālr. 63122231; 29288876, 80205111, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Datu aizsardzības speciālisti:

 

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

- Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite;

- Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;

- Grāmatvedības un personāllietu uzskaite;

- Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem).

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

 

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

- Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

- Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

- Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;

- Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

- Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

- Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām.

 

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

 

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.

 

Personas datu saņēmēji:

-          Datu subjekts par sevi;

-          Izglītības pārvaldes pilnvaroti darbinieki;

-          Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Tukuma novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam;

-          Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai;

-          Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums).

Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.

 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju MA darba plāns 2020./2021.m.g.

 

 

 


Aktualitātes:

 

 

 

 


Semināri:

 

 

 

 


Informācija:

 

 

 


 

 

info

INFORMĀCIJA

31.martā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja Svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un Svētku operatīvās vadības grupas vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Svētku pārcelšanu uz 2021.gada vasaru skatīja arī Dziesmu svētku padome, piekrītot rīcības komitejas lēmumam.

 


AKTUALITĀTES

 

 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji sveic Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā.

 

 DzSv 4.maijs v1 7 samazin 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


dzsv kopdziesma samazin 200Jānis Aišpurs kopā ar Renāru Kauperu ir radījuši dziesmu “TAVS KAROGS”.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncertam “Dziesmubērns”. Dziesma ir par katru no mums: mēs visi varam būt kā karogs, kas iedvesmo, dod spēku un ticību.

Mūsu Dziesmu un deju svētki ir pārcelti uz 2021. gada vasaru, bet mēs visi kopā, kaut katrs savās mājās, joprojām esam tas spēks, kuram pateicoties, svētki noteikti notiks un spēcīgā tradīcija turpināsies!

 

Tāpēc aicinām visus un ik katru, kas vēlas kļūt par daļu no Svētku dziesmas “TAVS KAROGS” - to dziedot, dejojot un, protams, spēlējot kādu instrumentu vai kā savādāk radoši izpaužoties tās pavadījumā.

Iesaistiet draugus, skolotājus un vecākus, klausieties, mācieties, dziediet, spēlējiet, dejojiet, to visu nofilmējiet, lai kopā varam izveidot dziesmas video klipu un dziesma mūsu kopējā izpildījumā skanētu un priecētu Latviju jau šogad!

 

Savu video nofilmējiet un iesūtiet līdz 23.aprīlim.

Kā piedalīties? Skaties TE: https://bit.ly/TavsKarogs 

 


89487553 10156658553782651 7467864713653649408 n 1 samazin 200No 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtrauktas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi. Turpmākā informācija par skatēm pēc minētā perioda, kā arī pārcelto skašu norisi sekos.

"Svētku rīkotāji strikti seko atbildīgo institūciju lēmumiem un rekomendācijām. Šobrīd esam pārtraukuši skates, kā arī modelējam dažādus Svētku attīstības scenārijus atkarībā no situācijas valstī, " stāsta Agra Bērziņa, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC mājas lapā - http://www.visc.gov.lv, svēku mājas lapā http://www.nacgavilet.lv Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centrs mājas lapā - http://www.spkc.gov.lv.

 

 


VALSTĪ: 

Spiest šeit,lai atvērtu Valsts izglītības satura centra mājas lapas sadaļu "Aktualitātes"

 

Informācija par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,aktualitātēm: 

https://www.nacgavilet.lv

 

PREZENTĀCIJAS

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku preses konferences prezentācija

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts “RADI ROTĀJOT”  (Sandra Mieze - VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente)Sandra Mieze - VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente)

 


NOVADOS:

 

IMG 2448 samazinin

24.01.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības un kultūras iestāžu deju kolektīvu kopkoncerts "Trakā kaza" (saite).

 

 

 

 

 

 

 


 

PRIEKSSKATE afiša 07 02 2020 samazin200

07.02.2020. Tautas deju kolektīvu starpskate 3.pakāpes ieguvējiem (saite)

 

 

 

 

 


 

 13.02.2020. Tautu deju kolektīvu lielkoncerts "Būšu liels"IMG 20200213 WA0014 samazin200

 

 

 

 

 

 


 

 DSC 0977 samazin 20027.02.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020”

 

 

 

 

 

 


 

DSC 0041 samazin 200

28.02.2020. - 23.03.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde – konkurss “RADI ROTĀJOT” 

 

 

 

 

 


 

DSC 0091 samazin 20006.03.2020. Zemgales kultūrvēsturiskā novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” 

 

 

 

 

 

 


zb samazin 200

 12.03.2020. Tukuma, Engures,Jaunpils un Kandavas novadu deju kolektīvu kopkoncerts "Zemgales bļoda"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Afiša RADI ROTĀJOT 2020 27 02 samazin 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 SJDZDSV Prezentacijas forma 2019 1 slaids labots2 40p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SJDZDSV Prezentacijas forma 2020 otrais meginajums samazin40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Screenshot 20200214 194350 Facebook samazin400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot 20200214 194413 Facebook samazin400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolu koru kopmēģinājums, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (saite) 

 

 


 

 

 

macibas pieaugusajiem visa LatvijaVisā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kurā var pieteikties apgūt kādu no vairāk nekā 800 dažāda garuma un satura izglītības programmām, kas pieejamas 46 Latvijas pilsētās un novados. Strādājošie vecumā no 25 gadiem pirmoreiz to var ātri un ērti izdarīt tiešsaistē līdz 28. jūnijam. 

 

21650 20161214084033

2019.gada 27. maijā atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām, kuru ir teju divkārt vairāk nekā pērn 2018. gadā.

VIAA WEB FB IG

Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam.

Pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv , izmantojot "latvija.lv" autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

 

 

 

VIAA direktore Dita Traidās: "Mērķtiecīga un plānota pieaugušo izglītība ir viens no risinājumiem darba tirgus izaicinājumiem, tāpēc mācību saraksts katrā kārtā top, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēju ieteikumus, lai mazinātu kvalificētu darba roku trūkumu un darbaspēka novecošanos valsts ekonomikai svarīgās nozarēs. Projekta līdzšinējās trijās kārtās mācībās iesaistījušies jau 17 tūkstoši strādājošo."

 

Viss mācību saraksts un pieteikšanās.

 

 

Plašāk par aktivitātēm un projektu lasi ŠEIT!

 

 

 

 

Kontaktinformācija Tukuma novada pašvaldībā:

Pieaugušo izglītības koordinators

Angelika Dembovska

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

25433432

 


 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!